Beslissingen van de Vlaamse Regering - Ministerraad van 14 juli 2017

22:44 14/07/2017

Meerjarige samenwerkingsovereenkomst Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering keurt de meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaams Gewest en Monumentenwacht Vlaanderen vzw goed. De
samenwerkingsovereenkomst houdt rekening met de dienstverlenende rol van
Monumentenwacht Vlaanderen vzw, zoals opgenomen in het bestuursakkoord
2014-2019. Dit bepaalt dat er voor de reguliere werking geen subsidies meer
worden verleend, maar dat Monumentenwacht Vlaanderen voor een aantal
opgesomde taken wel een facultatieve subsidie ontvangt.

Flanders House Inc. New York: jaarverslag 2016, verlenen van kwijting aan de bestuurders en vereffening
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering keurt het jaarverslag 2016 van Flanders House Inc. New
York goed en verleent kwijting aan de bestuurders voor alle bestuursdaden
gesteld sinds de Algemene Vergadering van 9 september 2016. Ze beslist
bovendien Flanders House Inc. te vereffenen in lijn met de Amerikaanse
wetgeving ter zake en samenvallend met het einde van het huurcontract voor de
huidige kantoren van Flanders House New York. De juridische structuur blijft
voortbestaan tot augustus 2018. Koen Verlaeckt, Claire Tillekaerts, Christine
Claus, Birgitt Van Nerum, Frank Geets en Freddy Evens worden herbevestigd in
hun mandaat van bestuurder.

Samenwerkingsakkoord Duitstalige Gemeenschap over de bevordering van de algemene samenwerking: aanpassing
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering hechtte eind maart haar goedkeuring aan de technische
aanpassing van het vernieuwde samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de
bevordering van de algemene samenwerking. De aanpassing betreft artikel 14
over de datum van inwerkingtreding. Nu keurt ze, na advies van de
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed, de
Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en
Gezinsbeleid, de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
de Vlaamse onderwijsraad, de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen en de Raad
van State, definitief het ontwerpdecreet goed dat met dit aangepaste
samenwerkingsakkoord instemt. Dit ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu
ingediend bij het Vlaams Parlement.

Conceptnota 'aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie'
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

Begin 2017 is een evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet
voor de periode 2015-2016 uitgevoerd. Nu keurt de Vlaamse Regering de
conceptnota 'aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de
ex-post evaluatie' goed. Deze geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen
aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van de
doorgevoerde evaluatie. Ook komen in deze conceptnota de initiatieven aan bod
die het agentschap Onroerend Erfgoed bijkomend onderneemt, voortbouwend op de
evaluatie en tegemoet komend aan de begeleidende, sensibiliserende en
kaderstellende rol van het agentschap. Over deze conceptnota wordt het advies
ingewonnen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend
Erfgoed. Hij wordt ook ingediend bij het Vlaams Parlement.

Partnerschapsovereenkomst EU – SADC-EPO-staten
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet dat instemt met de economische partnerschapsovereenkomst tussen
de Europese Unie en de SADC-EPO-Staten, ondertekend te Kasane op 10 juni
2016. De Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (Southern African
Development Community, SADC) is een intergouvernementele organisatie van 15
Zuid-Afrikaanse landen. De overeenkomst biedt de SADC-staten asymmetrische
markttoegang, zodat zij gevoelige sectoren kunnen afschermen tegen
liberalisering. Verder voorziet de overeenkomst in een groot aantal
vrijwaringsmaatregelen en in een beschermingsclausule voor opkomende
industrieën. De EPO bevat ook een hoofdstuk over handel en duurzame
ontwikkeling. De overeenkomst is daardoor gekoppeld aan de EU-doelstellingen
op het gebied van arbeid, milieu en klimaatverandering. Over dit voorontwerp
van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, daarna gaat
het naar de Raad van State.

Raad van bestuur Ethias nv: benoeming onafhankelijk bestuurder
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering draagt Ingrid Loos voor als onafhankelijk bestuurder in
de Raad van Bestuur van Ethias nv, met het oog op benoeming door de
eerstkomende Algemene Vergadering.

Vermindering personenbelasting voor uitgaven beschermde goederen
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

De conceptnota 'Fiscale stimulansen onroerend erfgoed', die de Vlaamse
Regering op 18 december 2015 goedkeurde, bevatte onder meer de beslissing om
de bestaande belastingvermindering voor onderhoud en restauratie van
beschermd onroerend erfgoed te optimaliseren. Om dit mogelijk te maken, is
een aanpassing nodig van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het
bijbehorende Koninklijk Besluit. De Vlaamse Regering hecht daarvoor nu haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 wijzigt wat betreft de vermindering van de
personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen. Over dit
voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de
SARO. 

Nota overlegcomité: wijziging vertegenwoordiging België in Raad Energie EU
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

De gewestelijke ministeriële vertegenwoordiging in de Raad van de Europese
Unie over energie moet beter geregeld worden. Volgens het
samenwerkingsakkoord valt energie onder 'Categorie II: Federale
vertegenwoordiging met assessor van de deelstaten', een categorie met
overwicht aan federale bevoegdheid. Nochtans zijn heel wat topics van het
huidig Europees energiebeleid exclusieve gewestelijke bevoegdheden, waarvoor
het nodig is dat de gewestelijke minister bevoegd voor energie het woord
voert. Het voorstel is daarom om energie onder te brengen in categorie III,
met een overwicht aan deelstaatbevoegdheden. De Vlaamse Regering keurt
daarover de nota aan het Overlegcomité goed. De Minister-President zal deze
nota indienen op het eerstvolgende Overlegcomité.

Natuurbeheerplannen en natuurreservaten
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Joke Schauvliege

Om tot een effectiever natuurbeleid te komen, is een integratie van het
Natuurdecreet en het Bosdecreet nodig. Dat moet zorgen voor een volwaardig
geïntegreerd beheer ten behoeve van natuurbehoud. In dat kader keurt de
Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit
goed over de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. 

Protocol van Montreal: amendement
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet dat instemt met het Amendement op het Protocol van Montreal rond
substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen in Kigali op 15 oktober
2016. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de
MiNa-Raad en van de SERV, daarna gaat het voor advies naar de Raad van
State. 

Visienota vrijwilligersbeleid
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om met een gecoördineerd
vrijwilligersbeleid vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen door
hun statuut, bescherming en ondersteuning te verbeteren en administratieve
lasten en bureaucratische procedures te beperken. In dit kader neemt ze nu
kennis van de stand van zaken van het actieplan gecoördineerd
vrijwilligersbeleid en hecht ze haar goedkeuring aan de visienota over het
vrijwilligersbeleid. Ze gelast de bevoegde ministers deze visienota te
operationaliseren door een geactualiseerd actieplan aan de regering voor te
leggen.

Raad voor betwistingen studievoortgangsbeslissingen: plaatsvervangend bijzitter
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering benoemt Sigrid Pauwels tot plaatsvervangend bijzitter van
de Raad voor betwistingen van studievoortgangsbeslissingen.

Financieringsdecreet volwassenenonderwijs
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Op 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota
'Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs: kansen op leren, integreren en
kwalificeren. Een leven lang.' goed. In dit kader hecht ze nu haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van Financieringsdecreet voor
het volwassenenonderwijs. In uitvoering van de conceptnota wijzigt het
voorontwerp van decreet de financiering van de centra voor
volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie; en voert het enkele
aanpassingen door aan het statuut van het personeel in de centra voor
volwassenenonderwijs. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies
ingewonnen van de VLOR en van de SERV. Het wordt ook geagendeerd voor
onderhandelingen met de sociale partners.

Transitieprojecten lerarenopleidingen
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de
transitieprojecten in de lerarenopleidingen, waardoor de looptijd van het
transitiefonds lerarenopleidingen beperkt wordt tot de lopende subsidieronde.
Het principe van een fonds, waarbij concurrentie tussen indieners speelt, met
een classificatie door een jury, was moeilijk te combineren met het idee van
een Vlaanderenbrede regionale spreiding. De beschikbare middelen zullen op
een andere wijze worden ingezet. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies
voorgelegd aan de Raad van State.

Projectsubsidies nascholingsinitiatieven: wijziging subsidiebesluit
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van de professionalisering van onderwijspersoneel kan de Vlaamse
Regering bij de implementatie van een onderwijsvernieuwing gedurende een
bepaalde periode specifieke en gerichte ondersteuning (laten) organiseren: de
prioritaire nascholing. Hiertoe kunnen aan een aantal nascholingsorganisaties
middelen worden toegekend die toelaten om gedurende een bepaalde periode
schoolteams te ondersteunen en te begeleiden. De evolutie in
professionaliseringsmethoden, zoals het belang van evidence informed
practice, blended learning en de nood om te kunnen inspelen op vragen van de
deelnemers tussen de sessies door, zijn aanleidingen om het concept aan te
passen. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State,
definitief diverse bepalingen in haar besluit dat de procedure regelt voor de
toekenning van projectsubsidies met betrekking tot de uitvoering van
nascholingsinitiatieven.

Decreet Hervorming leerlingenbegeleiding
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het regeerakkoord neemt de Vlaamse Regering zich voor om de
verantwoordelijkheden van ouders, lerarenteam, school, CLB en welzijnssector
rond leerlingenbegeleiding beter te laten sporen door overlappingen en
versnippering weg te werken. De Vlaamse Regering hecht daarom haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de
centra voor leerlingenbegeleiding. Met de hervorming van de bestaande
leerlingenbegeleiding worden knelpunten weggewerkt door de rollen en taken
tussen de verschillende actoren te verscherpen en de werking van de
leerlingenbegeleiding te optimaliseren. Over dit voorontwerp van
hervormingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de VLOR, de SERV en de
SAR WGG. Het wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale
partners.

Bednet vzw: subsidie synchroon internetonderwijs
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent voor de periode augustus-december 2017 één miljoen
euro subsidie toe aan Bednet vzw voor de werkings- en personeelskosten,
verbonden aan de organisatie van synchroon internetonderwijs. Synchroon
internetonderwijs biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, ongeval of
moederschapsrust tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun
school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in
interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. Voor 2018
wordt principieel een maximale subsidie van 2,387 miljoen euro voorzien.

Lerarenopleidingen en uitbouw graduaatsopleidingen
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen
en overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen. Het decreet regelt de
structurele uitbouw van graduaatsopleidingen binnen de hogescholen, waar deze
tot nu toe werden georganiseerd binnen het volwassenenonderwijs, in een
samenwerkingsverband met een hogeschool. Daarnaast bevat dit voorontwerp van
decreet reeds een set van maatregelen voor de overdracht van de
lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs naar het hoger onderwijs. De
inhoudelijke en structurele versterking van de lerarenopleidingen zelf,
binnen het hoger onderwijs, is voorwerp van regelgeving die parallel met dit
decreet wordt uitgewerkt. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies
ingewonnen van de VLOR en van de SERV. Het wordt ook voor onderhandelingen
voorgelegd aan de sociale partners. 

Modernisering secundair onderwijs: decreet
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet dat de Codex Secundair Onderwijs wijzigt. Het decreet is de
vertaling van de modernisering van het secundair onderwijs, meer bepaald de
beleidskeuzes die gemaakt zijn voor de structuur en organisatie van een
gemoderniseerd secundair onderwijs. Over dit voorontwerp van
wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de VLOR, van de SERV en van
de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen. Het wordt ook voor
onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. 

Toekenning lestijden buitengewoon onderwijs
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking voor
de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het
gewoon secundair onderwijs. Voor leerlingen die meer nodig hebben dan
basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf dan
ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk waarbij ze zijn
aangesloten. In dat netwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon
onderwijs expertise samen om leerlingen te ondersteunen. Op basis van het
ondersteuningsmodel kent de Vlaamse Regering de omkadering toe aan de scholen
voor buitengewoon onderwijs voor het schooljaar 2017-2018. Voor het
basisonderwijs gaat het om 7553 lestijden en 8032 uren, voor het secundair
onderwijs 1701 lesuren en 1985 uren. 

Bodemsanering scholen
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege

Op basis van het Bodemdecreet is een groot aantal scholen verplicht om een
oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. OVAM raamt het aantal scholen op
ongeveer 300. Om de scholen te ondersteunen bij hun onderzoeksplicht, heeft
OVAM twee raamovereenkomsten afgesloten met erkende bodemsaneringsdeskundigen
voor het opmaken van deze bodemonderzoeken, die de scholen kunnen gebruiken.
Tot nu toe is er weinig respons van de scholen, door onwetendheid, door
beperkte financiële mogelijkheden of door tijdsgebrek. OVAM wil daarom zelf
de oriënterende bodemonderzoeken uitvoeren en financieren. Dat zal zorgen
voor efficiëntiewinsten en het versneld vaststellen en verwijderen van
bodemverontreiniging bij de scholen. De Vlaamse Regering keurt hiervoor de
voorgestelde programmatische aanpak van OVAM goed voor het uitvoeren en
financieren van de oriënterende bodemonderzoeken voor de onderzoeksplichtige
scholen. 

Voorontwerp van decreet met regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet dat de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen regelt voor
de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die
onder hen ressorteren. Het voorziet onder meer in de creatie van de vereiste
rechtsgrond voor de regeling van de onrechtstreekse vervolgingen van de
administratieve geldboeten en van de invorderingskosten; en voor het gebruik
van het identificatienummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
rijksregisternummer en het identificatienummer van de Kruispuntbank van de
sociale zekerheid. Daarnaast brengt het wijzigingen aan in de Vlaamse Codex
Fiscaliteit en wordt er een bepaling voorzien voor de overname van de dienst
van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische
ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste
dranken. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu advies ingewonnen bij de
SERV, de MORA, de MiNa-raad en de SARC. Daarna gaat het voor advies naar de
Raad van State.

Energiefraude voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiebesluit. De wijziging
voegt regelgeving toe over het voorkomen, detecteren, vaststellen en
bestraffen van energiefraude. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen
van de VREG, de MiNa-Raad, de SERV en de Commissie ter Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van
State. 

Digitale meters: uitrol
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

Op 3 februari keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed over de uitrol
van digitale meters in Vlaanderen. De uitrol van de digitale meter is de
cruciale basis voor de transitie van het centrale energiesysteem  (kolen- of
kerncentrale) naar het decentrale energiesysteem (met zonne- en windenergie).
Een efficiënt beheer van dit energiesysteem vraagt om een grote set data,
dus zijn deze meetinstrumenten noodzakelijk om decentrale energieproductie te
combineren met een efficiënt en effectief netbeheer. Om de uitrol van
digitale meters mogelijk te maken, wijzigt de Vlaamse Regering principieel
het Energiedecreet. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het
advies ingewonnen van de VREG, de MiNa-Raad, de SERV en de Commissie ter
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Daarna gaat het voor advies naar
de Raad van State. De bevoegde minister voor het energiebeleid zal een
alternatief compenserend systeem uitwerken na 2021 zodat het voldoende
aantrekkelijk blijft voor de prosument om te investeren in zonnepanelen. 

Nota overlegcomité: terugbetaling van te veel geïnde federale energiebijdrage
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

De distributienetbeheerders hebben in het verleden te veel federale bijdrage
elektriciteit geïnd bij hun afnemers. In dit verband moeten twee problemen
opgelost worden: enerzijds moet een nieuw regelgevend initiatief vermijden
dat dit zich in de toekomst nog kan voordoen, en anderzijds moet een
regelgevend kader worden uitgewerkt om de teveel geïnde federale bijdrage op
korte termijn terug te kunnen storten aan de eindklanten. De Vlaamse Regering
keurt daarover de nota goed aan het Overlegcomité. De Minister-President zal
deze nota indienen op het eerstvolgende Overlegcomité.

Decreet Fiscale gunstmaatregelen natuurbeheerplannen
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege

Na advies van de SERV, de MiNa-Raad en de SALV, hecht de Vlaamse Regering
opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de
fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen.
Bedoeling is het fiscaal instrumentarium voor natuur en bos te stroomlijnen
en te harmoniseren, zodat een coherent geheel van financiële en fiscale
instrumenten wordt gevormd, dat beter inspeelt op de huidige behoeften in het
natuurbeleid. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen
van de Raad van State. 

Garantieregeling diepe geothermie
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het decreet over de diepe ondergrond.
De wijziging omvat het invoeren van een garantieregeling voor
diepegeothermieprojecten. Gelet op de aanzienlijke investeringskosten bij de
start van dergelijk project en het ontbreken van een verzekeringsmarkt voor
afdekken van het geologisch risico is een garantieregeling aangewezen om tot
een gunstig investeringsklimaat voor groenewarmteproductie te komen. Het
ontwerp van decreet introduceert een juridische basis voor een model waarin
de Vlaamse overheid zich garant stelt voor een nader te bepalen
maximumbedrag, voor een gedeeltelijke terugbetaling van kosten, indien een
bepaald risico zich binnen een bepaalde tijd voordoet. Over dit voorontwerp
van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de
MiNa-Raad. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. 

Wijziging decreet Vlaamse Wooncode rond recht van voorkoop en sociaal beheersrecht
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Het sociaal beheersrecht is een instrument van het woonbeleid, waardoor
ongeschikte en onbewoonbare woningen die de eigenaar niet tijdig herstelt in
beheer kunnen genomen worden. De initiatiefnemer kan dan de nodige
renovatiewerken uitvoeren en de woning dan voor minstens negen jaar verhuren
als sociale huurwoning. Het instrument kan dus bijdragen tot een betere
woningkwaliteit en het verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen. Toch
wordt het weinig gebruikt. Na een evaluatie blijkt dat er juridische
knelpunten moeten weggewerkt worden en dat de toepassingen eenvoudiger
kunnen. Ook aan een ander instrument van het woonbeleid, het recht van
voorkoop, worden enkele beperkte wijzigingen aangebracht. De Vlaamse Regering
wijzigt hiervoor principieel het decreet over de Vlaamse Wooncode. Over dit
voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse
Woonraad en daarna van de Raad van State. 

bvba Camelot Vastgoedbescherming erkend als organisatie zoals vermeld in artikel 91, §1, 3° van de Vlaamse Wooncode
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

De bvba Camelot Vastgoedbescherming is in 1993 gestart met het beheren van
leegstaand vastgoed en telt 16 vestigingen in Europa. bvba Camelot wil als
leegstandsbeheerder sociale huurwoningen die leegstaan in afwachting van
renovatie via bezetting ter bede beschikbaar stellen aan tijdelijke bewoners.
Hiermee vangt ze de structurele en langdurige leegstand op die zich voordoet
bij grootschalige renovaties. Doordat de panden nog bewoond worden, kan het
ervoor zorgen dat krakers en vandalen worden vermeden en de leefbaarheid van
de wijk er niet op achteruitgaat. Het vermijdt ook waardevermindering en
biedt meer woonopties. De tijdelijke bewoners zijn vooral jongeren en
studenten op zoek naar hun eigen plek, alleenstaanden die tijdelijk
woonruimte nodig hebben en arbeidsmigranten. Het kan ook gaan om kunstenaars
en ambachtslieden op zoek naar een atelier of werkruimte, of startende
bedrijven op zoek naar betaalbare kantoorruimte. Het Kaderbesluit Sociale
Huur voorziet in de mogelijkheid daartoe, op voorwaarde dat de bvba Camelot
Vastgoedbescherming erkend wordt als organisatie zoals vermeld in artikel 91,
§1, 3° van de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse Regering keurt nu een
erkenningsbesluit goed voor een periode van vier jaar.

Erkende erediensten: samenwerkingsakkoord
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve
goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met het Samenwerkingsakkoord
tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest over de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende
erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan
één gewest bestrijkt. Het gaat om een beperkt aantal besturen, aangezien de
organen van de diverse erediensten de grenzen van de geloofsgemeenschappen
ook hebben aangepast aan de gewestgrenzen. In de praktijk is er enkel een
probleem rond de beide kathedralen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
(Sint-Rumoldus Mechelen en Sint-Michiel-en-Sint-Goedele Brussel) en de
aartsbisschoppelijke residenties (Mechelen en Brussel). De minister-president
en de bevoegde minister voor binnenlands bestuur zullen het
samenwerkingsakkoord in naam van de Vlaamse Regering ondertekenen. Het
ontwerpdecreet wordt, na ondertekening van het Samenwerkingsakkoord,
ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Kostenbesluit lokale en provinciale verkiezingen
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Op 14 oktober 2018 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats.
Volgens het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet bepaalt de Vlaamse Regering de
vergoedingen voor de leden van de stem- en telbureaus en voor de behandeling
en de verdeling van de kosten van de verkiezingen. De Vlaamse Regering keurt
daarvoor nu principieel het besluit goed over de regeling van de kosten voor
de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen. Over dit besluit
wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Procedure planning, programmatie en realisatie sociale woonprojecten
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Het Procedurebesluit Wonen bevat de procedure voor de planning, programmatie
en realisatie van sociale woonprojecten. In het Vlaams Regeerakkoord is
afgesproken dat deze procedure wordt geëvalueerd, onder meer in functie van
kortere procedures, minder administratieve overlast en efficiëntiewinsten.
In het kader van deze evaluatie keurt de Vlaamse Regering nu, na advies van
de Raad van State, definitief het nieuwe besluit goed voor de planning, de
programmatie en de realisatie van woonprojecten. Krachtlijnen zijn: minder
projecten bespreken op het lokaal woonoverleg, meer lokale autonomie,
kwaliteit van sociale woningbouwprojecten, snellere doorloop van de
procedure, initiatieven van de private actoren met betrekking tot de
realisatie van een sociaal woonaanbod en de vereenvoudiging van de
financiële toets.

Wijziging VPS: optimalisatie functieclassificatie
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Vlaams personeelsstatuut. De
wijzigingen omvatten een optimalisatietraject voor de functieclassificatie,
geldelijke bepalingen, het uitbreiden van de herplaatsingsregeling voor
contractuelen en een gewijzigde taakstelling van het
Selectiekwaliteitscomité. Het besluit wordt voor onderhandelingen voorgelegd
aan de sociale partners, en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. 

Assistentiehondendecreet: wijziging vervolging inbreuken
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief
artikel 5 van haar decreet over de toegankelijkheid van publieke plaatsen
voor personen met een assistentiehond. Zo blijft de strafrechtelijke
vervolging bij inbreuken op het Assistentiehondendecreet behouden, maar is
bestraffing via GAS-regelingen niet langer mogelijk. Het ontwerpdecreet wordt
nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Overdracht personeelsleden aan het agentschap Facilitair Bedrijf
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

De Vlaamse Regering keurt de overdracht goed van statutaire en contractuele
personeelsleden aan het agentschap Facilitair Bedrijf, door de overname van
de gebouwverantwoordelijkheid. Het gaat om 6 effectieve personeelsleden en 1
vacature van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) die verhuizen
naar het Herman Teirlinckgebouw in november 2017. De
gebouwverantwoordelijkheid ligt daar bij het Facilitair Bedrijf.

Wijziging artikel 24 gelijkekansendecreet
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

De Vlaamse Regering wijzigt principieel artikel 24 van het
gelijkekansendecreet. De wijziging gebeurt naar aanleiding van een procedure
van ingebrekestelling door de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat
niet akkoord met de formulering voor wat betreft direct onderscheid op grond
van geslacht op het gebied van de levering van goederen en diensten. De
wijziging komt tegemoet aan de opmerking. Over dit voorontwerp van
wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de
Raad van State. 

Hefboombesluit Radicaal Digitaal
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

In de conceptnota 'Programma Vlaanderen Radicaal Digitaal' besliste de
Vlaamse Regering om de Vlaamse overheid te transformeren tot een digitale en
informatiegedreven overheid. De conceptnota verwijst in het onderdeel
programmamanagement naar de verdeling van een hefboombudget. In dat kader
beslist de Vlaamse Regering nu om voor de toekenning van het hefboombudget
2017 een doorbraakproject met deelprojecten op te zetten in drie sporen:
burgers, ondernemingen en subsidies. Ze keurt tegelijk het voorstel goed tot
de verdeling van het hefboombudget 2017 voor een totaal bedrag van 10 miljoen
euro van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal. 

Sluiting zitting Vlaams Parlement
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

De Vlaamse Regering beslist tot sluiting van de zitting 2016-2017 van het
Vlaams Parlement op 24 september 2017. De volgende dag worden de
werkzaamheden hervat. 

Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren: subsidies secorale maatregelen kwaliteit
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Op 2 december 2011 sloot de Vlaamse Regering met de sociale partners het
vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord af voor de social-/non-profitsectoren
(VIA4) voor de periode 2011-2015. Dit Vlaams intersectoraal akkoord is onder
andere van toepassing op de werknemers binnen de beschutte werkplaatsen (BW),
de sociale werkplaatsen (SW) en de initiatieven lokale diensteneconomie
(LDE). In dit kader kent de Vlaamse Regering 335.000 euro subsidie toe aan
het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap
– Lokale Diensteneconomie in Brussel, en 713.000 euro aan het Sectoraal
Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen in Tienen.

Vlaams Huurdecreet
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

De Zesde Staatshervorming betekende voor het beleidsveld wonen een verruiming
van de actuele bevoegdheden. Vanaf 1 juli 2014 werd het Vlaamse Gewest
bevoegd voor de woninghuurwetgeving en de woonfiscaliteit. In dit kader hecht
de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van
Vlaams Huurdecreet. Met dit voorontwerp van Vlaams Huurdecreet wil de Vlaamse
overheid een modernisering doorvoeren van het woninghuurrecht (het huurrecht
dat van toepassing is op woningen die worden verhuurd als
hoofdverblijfplaats) en een dwingend kader uitwerken voor huurovereenkomsten
die betrekking hebben op studentenhuisvesting. Het voorontwerp streeft ernaar
voor deze verhuringen een evenwichtig, stabiel en duurzaam kader te creëren.
Om de duidelijkheid en de kenbaarheid van het nieuwe decretale kader te
bevorderen werd er voor gekozen een nieuw decreet uit te werken dat in de
plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen over huur uit het Burgerlijk
Wetboek en de Woninghuurwet. Over dit voorontwerp van Vlaams Huurdecreet
wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad, daarna gaat het naar de
Raad van State.

Bestuurlijk toezicht: digitale communicatie
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar
besluit over de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van
het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de
intergemeentelijke overheid. Door dit besluit wordt de definitie van 'lokale
overheid' uitgebreid met 'de hulpverleningszones'. Door deze wijziging worden
de voorschriften rond de digitale communicatie nu ook van toepassing op de
hulpverleningszones. Zo wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de
hulpverleningszones om hun besluitenlijsten ook op digitale wijze te kunnen
opsturen, net zoals dit het geval is voor de andere besturen. Door hieraan
tegemoet te komen, wil de Vlaamse overheid op die manier op korte termijn ook
in een klantvriendelijke en digitale manier van werken voorzien voor deze
hulpverleningszones.

Compensatie eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij ten gevolge van een herstructurering
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans en minister Joke Schauvliege

Het Performantiedecreet voorziet in een reeks efficiëntie- en
outputverhogende maatregelen voor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM)
en de sociale verhuurkantoren. Vanaf 1 januari 2019 wordt de SHM’s opgelegd
om ten minste 1000 sociale huurwoningen in beheer te hebben om erkend te
kunnen worden of blijven. Artikel 8 van het Performantiedecreet voegt een
nieuwe derde paragraaf toe aan artikel 49 van de Vlaamse Wooncode en machtigt
de Vlaamse Regering eventuele nadelige financiële gevolgen voor een SHM ten
gevolge van een herstructurering (fusie, splitsing, inbreng van een
algemeenheid of bedrijfstak,..) te compenseren door betoelaging van de
herstructureringskosten. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de
Vlaamse Woonraad, opnieuw principieel het besluit goed dat hier uitvoering
aan geeft. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Subsidie LEM Antwerpen en LEM Oostende-Brugge in kader van verhoogde dreigingsniveau
Op voorstel van minister Ben Weyts

Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 is het dreigingsniveau op de regionale
luchthavens verhoogd. Niet alleen verloopt de beveiliging tussen land- en
luchtzijde nu strikter, tevens werd een bijkomende beveiligingsperimeter rond
de luchthavens ingesteld. Bij het betreden van het luchthavengebouw dient
elke bezoeker nu een extra controle te ondergaan. Aangezien de Federale
Politie niet over voldoende dispositief beschikt om in te staan voor deze
extra beveiliging, zorgt de LEM er voor dat deze bijkomende
beveiligingsperimeter, zoals geadviseerd door het OCAD, wordt ingesteld. Deze
extra beveiligingsperimeter brengt uiteraard een bijkomende kost met zich
mee, die niet voorzien is in de subsidieovereenkomst. In dit kader kent de
Vlaamse Regering een bijkomende subsidie toe aan de LEM Antwerpen (bijna
928.000 euro) en aan de LEM Oostende-Brugge (zo'n 743.000 euro).

Decreet terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B
Op voorstel van minister Ben Weyts

In het kader van de hervorming van de rijopleiding in Vlaanderen hecht de
Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van
decreet over het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.
Uit onderzoek blijkt dat het ongevalsrisico het hoogst is direct nadat er
zelfstandig gereden mag worden na het behalen van het rijbewijs. Om deze
reden werd er voor gekozen om kort na het behalen van het definitief
rijbewijs een verplicht terugkommoment in te passen in de rijopleiding om de
beginnende bestuurders een beter besef bij te brengen van bepaalde
verkeersrisico’s, hun zelfbewustzijn verder te ontwikkelen en hen in staat
te stellen om de eigen sterktes en zwaktes voldoende in te schatten en
ervaring uit te wisselen onder groepsgenoten in een lerende omgeving. Over
dit voorontwerp van decreet wordt nog advies ingewonnen van de MORA, daarna
gaat het naar de Raad van State.

Subsidieovereenkomst voor aanstelling mobiliteitsmanager
Op voorstel van minister Ben Weyts

In het kader van de Minder Hinder aanpak bij de uitvoering van het project
Werken aan Ring (R0) keurt de Vlaamse Regering principieel de
subsidieovereenkomst goed tussen het Vlaamse Gewest en Voka voor de
aanstelling van een Mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager. De Mobiliteits-
en bereikbaarheidsmanager vormt een brugfiguur tussen de bedrijven en
ondernemers en de overheden. Hij informeert de ondernemers en bedrijven in de
Vlaamse Rand over de werken, de bereikbaarheid van de regio en de algemene
flankerende maatregelen. De bevoegde minister voor mobiliteit zal deze
overeenkomst uitvoeren en een jaarlijkse subsidie toekennen. 

Herverdeling provisie kilometerheffing
Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van provisioneel krediet voor
een bedrag van 3,079 miljoen euro voor flankerende maatregelen in het kader
van de kilometerheffing. De middelen zijn bedoeld voor de ecologiepremie+,
voor onderwijsmaatregelen in het kader van het beroepssecundair onderwijs
vrachtwagenchauffeur, voor opleidingsmaatregelen voor
vrachtvervoer-intensieve sectoren en voor subsidiemaatregelen rond
verkeersveiligheid en ecologie. 

Wijziging diverse bepalingen mobiliteitsbeleid
Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over het
mobiliteitsbeleid. Bedoeling is een aantal onduidelijkheden op te klaren en
de regelgeving meer in lijn te brengen met de praktijk. Over dit
wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vereniging Vlaamse
Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Daarna gaat het
voor advies naar de Raad van State. 

Multimodaal Vlaanderen: samenwerkingsovereenkomst
Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering keurt de overeenkomst goed tussen het Vlaamse Gewest -
departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Vlaams Instituut voor de
Logistiek (VIL) voor de uitwerking van 'Multimodaal Vlaanderen'. De minister
bevoegd voor Mobiliteit zal de overeenkomst uitvoeren en de jaarlijkse
subsidie toekennen. 'Multimodaal Vlaanderen' moet als neutraal en
onafhankelijk platform bedrijven informeren, sensibiliseren en begeleiden
zodat een mental shift leidt tot een optimale moduskeuze per goederenstroom.
Het doel van 'Multimodaal Vlaanderen' moet zijn om een duidelijk waarneembare
wijziging in mindset te realiseren bij verladers en logistieke
dienstverleners, waardoor de juiste modi worden ingezet voor het juiste
bedrijf en de juiste stromen. Dit moet de congestie op onze wegen aanpakken
en ons mobiliteitsprobleem mee helpen oplossen. 

Raad van bestuur De Werkvennootschap nv: benoeming drie onafhankelijke leden
Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering benoemt Griet De Ceuster, Michel Van Den Broeck en Geert
Van Esch als onafhankelijke leden van de raad van bestuur van nv De
Werkvennootschap. 

vzw 'de Rand': benoeming leden algemene vergadering en raad van bestuur
Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering duidt Myriam Warson, Philippe Laeremans, Marijke
Cortvriendt, Hubert Lyben, Jef Vanderoost, Marleen Platteau, Frank Beckx en
Sven Janssens aan als leden die op voordracht van de Vlaamse Gemeenschap
zetelen in de algemene vergadering van de vzw 'de Rand'. Ze duidt ook Hubert
Lyben, Myriam Warson en Marleen Platteau aan als leden van de algemene
vergadering die eveneens deel uitmaken van de raad van bestuur op voordracht
van de Vlaamse Gemeenschap, en draagt Hubert Lyben voor als voorzitter en
Peter Biondi als ondervoorzitter van vzw 'de Rand'. Ze stelt tegelijk Greet
Claes aan als regeringscommissaris bij de EVA vzw 'de Rand' voor een
hernieuwbare termijn van vijf jaar. 

nv Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem: aanpassing samenwerkingsakkoord
Op voorstel van minister Ben Weyts

Voor de herstructurering van de Vlaamse regionale luchthavens wordt een
LOM-LEM structuur uitgewerkt. Voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is dat
nog niet gebeurd. Het beheer en de ontwikkeling zijn daar in handen van de nv
Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, die vanaf eind 2017 ook belast
zal worden met de luchthavenexploitatie. De exploitatie gebeurt nu nog door
de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). De WIV
krijgt jaarlijks een subsidie voor de kosten rond veiligheid en beveiliging.
Van zodra de nv Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem de exploitatie
overneemt, zal deze de subsidie krijgen. Na een negatieve audit kan de
luchtverkeersinformatiedienst (in plaats van luchtverkeersleiding) niet meer
georganiseerd worden. Belgocontrol zou deze dienstverlening kunnen overnemen.
Met het oog op de oprichting van een beheersstructuur voor de regionale
luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de terbeschikkingstelling van de
luchthaveninfrastructuur en verdere afspraken tussen de toekomstige
aandeelhouders, keurt de Vlaamse Regering nu een amendement goed bij de
Samenwerkingsovereenkomst met de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Ze keurt
tegelijk de subsidieovereenkomst goed over de luchtvaartveiligheid en
luchtvaartbeveiliging op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. 

Conceptnota: onderzoek mogelijke introductie wegenheffing lichte voertuigen
Op voorstel van minister Ben Weyts

Het Regeerakkoord 2014-2019 voorziet dat verder onderzoek wordt gedaan naar
de opties voor de introductie van een wegenheffing voor personenwagens. Voor
vrachtwagens werd die kilometerheffing al ingevoerd. Voor personenwagens is
een proefproject gerealiseerd en een studie uitgevoerd door het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie over de vergroening van de fiscaliteit. Het
departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een draagvlakstudie
uitgevoerd naar de mogelijke introductie van een slimme kilometerheffing. De
Vlaamse Regering neemt kennis van de resultaten van dit laatste onderzoek en
gaat akkoord met de uitgangsprincipes voor het vervolg van het dossier. De
minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken zal in samenwerking met
de ministers van Financiën en Begroting en van Omgeving een diepgaand
onderzoek opstarten naar een specifiek systeem van wegenheffing voor lichte
voertuigen. Ze zal ook aftoetsen of andere gewesten bereid zijn in te stappen
in de studie. 

Steun bevordering verkeersveiligheid
Op voorstel van minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over het toekennen van
subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering
van het milieu en de verkeersveiligheid. De Vlaamse overheid voorziet hiermee
in een subsidiesysteem voor een pakket aan investeringen die online kunnen
aangevraagd worden en die de omschakeling naar een veiliger en ecologischer
transport ondersteunen. Zo zal een versnelling gerealiseerd worden op het
gebied van groenere en veiligere voertuigen. Over dit besluit wordt het
advies ingewonnen van de Raad van State. 

Actualisatie risicozones overstromingen
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het
besluit goed met de actualisering van de risicozones voor overstromingen. Het
afbakenen van de risicozones is voorzien in de wet op de verzekeringen. Die
wet voorziet dat de brandverzekeraar dekking voor overstromingsschade mag
weigeren voor gebouwen die opgetrokken zijn in risicozones, 18 maanden na de
publicatie van de afbakening van de risicozones. De Vlaamse Regering had al
in 2006 de risicozones afgebakend, en het is deze afbakening die moet
geactualiseerd worden. Op de kaart wordt aangeduid welke zones behouden
blijven, welke worden geschrapt en welke zones voor het eerst als risicozone
worden afgebakend. Hiermee wordt een afstemming voorzien met de kaart van de
overstromingsgevoelige gebieden, die in het kader van de watertoets en de
informatieplicht wordt gebruikt, en met de Europese overstromingsgevaar- en
overstromingsrisicokaarten. 

Herneming procedure N60 Ronse
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege

Het doorgaande verkeer door het centrum van Ronse vormt een zware belasting
voor de verkeersleefbaarheid. Daarnaast is de regio slecht ontsloten. De
N60-rondweg ten westen van het stadscentrum biedt hiervoor een oplossing. Om
dit te realiseren, keurde de dienst MER de plan-MER goed voor het gewestelijk
RUP 'Missing Link N60 ter hoogte van Ronse'. De Vlaamse Regering besliste in
2014 tot definitieve vaststelling van het gewestelijk RUP 'Missing Link N60
in Ronse'. In 2016 vernietigde de Raad van State het GRUP, door een
onvoldoende rechtszekere doorvertaling in de stedenbouwkundige voorschriften
van milderende maatregelen en compensatiemaatregelen. Een goede afstemming en
integratie van het RUP- en het plan-MER-proces is dus essentieel om een nieuw
GRUP voor de 'Missing Link N60 in Ronse' te kunnen vaststellen. De Vlaamse
Regering beslist daarom tot herneming van de procedure voor de N60 Ronse door
middel van het geïntegreerde planningsproces. De minister bevoegd voor
omgeving zal hiervoor een planteam samenstellen. 

Opstart procedure GRUP voor verkeersafwikkeling E40-N34 Adinkerke
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege

De N34 is onderdeel van de kamstructuur die het stedelijk netwerk van de kust
ontsluit. Daarbij is de E40 de hoofdweg en zijn primaire wegen als de N34 de
'tanden', die de badplaatsen ontsluiten. De N34 zorgt zo voor de ontsluiting
van De Panne en Plopsaland. De huidige inrichting van de  N34 is niet
afgestemd op deze rol bij druk toeristisch verkeer. Om dit op te lossen, zijn
al diverse studies uitgevoerd. Zo is een plan-MER opgestart voor het
'parkeersysteem (van Plopsaland) gekoppeld aan de omleidingsweg'. Omdat de
realisatie van een omleidingstracé rond Adinkerke niet verenigbaar is met de
huidige bestemmingen op het gewestplan, is de opmaak van een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig. De Vlaamse Regering keurt de opstart
van de procedure voor een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed over de
verkeersafwikkeling E40-N34 Adinkerke. De minister bevoegd voor omgeving zal
de GRUP-procedure opstarten. 

Aanpassing besluit Persoonlijke-Assistentiebudget
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) is een budget dat ter beschikking
wordt gesteld aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke
vertegenwoordiger om de assistentie die nodig is opdat de persoon met een
handicap thuis zou kunnen wonen, te organiseren en financieren. Met het
budget kunnen persoonlijke assistenten in dienst worden genomen die de
persoon met een handicap ondersteunen in zijn thuissituatie. De Vlaamse
Regering wijzigt nu principieel haar PAB-besluit. Het gaat onder meer om de
schrapping van de bepaling waarbij een programmatiecijfer wordt vastgesteld;
de opschorting van het PAB bij tussenkomst van een gemandateerde voorziening
of jeugdrechtbank; de aanpassing van de voorwaarden voor toekenning van een
spoedPAB aan minderjarige personen met een handicap; de stopzetting van een
beslissing van het VAPH tot toekenning van een PAB vanaf de leeftijd van 22
jaar; de opheffing van het hoofdstuk over zorgconsulentschap en het hoofdstuk
over budgethoudersverenigingen; en enkele juridisch-technische aanpassingen.
Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Cofinanciering 145 plaatsen voor de begeleiding en opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

In het kader van de realisatie van 145 plaatsen voor de begeleiding en opvang
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen keurt de Vlaamse Regering het
bijvoegsel goed bij de samenwerkingsovereenkomst met de Belgische Staat. Ze
kent meteen ook zo'n 8,9 miljoen euro subsidie toe aan 13 organisaties voor
het organiseren van tijdelijke residentiële capaciteit voor niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen in cofinanciering met de Belgische Staat.

Benoeming plaatsvervangend lid Bijzondere Bijstandscommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Maaike Geryl heeft schriftelijk aangegeven dat zij zich door het opnemen van
een andere functie binnen de Socialistische Mutualiteiten, genoodzaakt voelt
om zich terug te trekken als plaatsvervangend lid in de Bijzondere
Bijstandscommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
De Vlaamse Regering verleent haar eervol ontslag en benoemd Reinhart Niesten
in haar plaats.

Wijziging subsidiebesluit zorgkassen in kader van Vlaamse sociale bescherming
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit met de voorwaarden van
de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de
zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Zo wordt voor de
jaren 2017-2018 telkens een subsidie van 1,75 miljoen euro toegekend aan de
zorgkassen voor zowel het operationeel onderhoud van hun ICT – toepassingen
als de investeringen in nieuw te ontwikkelen applicaties of modules. De
integratie van verschillende sectoren in de Vlaamse sociale bescherming heeft
immers tot gevolg, dat de zorgkassen de komende jaren verder belangrijke ICT
– investeringen moeten doen om hun opdracht als uniek loket te kunnen
uitvoeren. Naast investeringskosten brengt de ontwikkeling van nieuwe
ICT-modules ook recurrente operationele kosten met zich mee. Over dit
wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Programmering interlandelijke adoptiediensten
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Op het ogenblik zijn er in Vlaanderen drie adoptiediensten voor
interlandelijke adoptie vergund. Deze vergunningen lopen allemaal af op 30
juni 2018. In de huidige stand van de reglementering kan elke vereniging die
zich organiseert volgens de erkenningsvoorwaarden op elk moment een aanvraag
tot erkenning indienen, waarna hij in principe binnen drie maanden een
voornemen tot erkenning of een gemotiveerd voornemen tot weigering van de
erkenning ontvangt. Hierdoor zou het aantal diensten onverwacht kunnen
toenemen. De Vlaamse Regering beslist nu, na advies van de Raad van State,
definitief dat Kind en Gezin maximaal drie interlandelijke adoptiediensten
kan erkennen. 

Overnamedecreet bevoegdheden welzijn en gezondheid
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Door de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden rond
revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en initiatieven van beschut wonen overgeheveld naar de
deelstaten. Daardoor is de Vlaamse Gemeenschap sinds 1 juli 2014 bevoegd voor
de financiering en het beheer van deze sectoren. Met de federale overheid
werd een overgangsprotocol gesloten om de continuïteit te verzekeren. Vanaf
1 januari 2019 gaat dan een intervalfase van start, waarbij Vlaanderen
effectief de dienstverlening overneemt maar nog verder werkt op basis van de
federale verzekerbaarheid. De inkanteling in de Vlaamse Sociale Bescherming
zal dan de komende jaren gebeuren. Om die continuïteit te regelen, keurt de
Vlaamse Regering nu principieel het voorontwerp van decreet goed over de
overname van deze sectoren. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies
ingewonnen van de SAR WGG, van de SERV, van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en van de Vlaamse toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

Vrijstelling kwalificatie- en registratieverplichtingen zorg- en bijstandverleners
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

In 2016 werd de persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met
een handicap gefaseerd ingevoerd. Sinds 1 januari 2017 zijn ook alle
voormalige meerderjarige gebruikers van zorg in natura (flexibel
aanbod-centra voor meerderjarige personen met een handicap), van een
persoonsgebonden budget en van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
omgeschakeld naar het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering. Zorg
en ondersteuning aan personen met een handicap impliceert in heel wat
situaties ook het verrichten van specifieke handelingen die een zekere
deskundigheid vereisen. Om te garanderen dat zorgtaken die een bijzondere
expertise en vaardigheid vereisen ook werkelijk gesteld worden door personen
met de juiste kwalificaties, is op Vlaams niveau het decreet over de zorg- en
bijstandsverlening uitgewerkt. Eerder werd decretaal bepaald dat persoonlijke
assistenten niet onderworpen zijn aan de toepassing van het decreet zorg en
bijstand. Door de regelgeving rond persoonsvolgende financiering bestond er
rechtsonzekerheid omtrent deze categorie vrijgestelde zorgverleners. Daarom
hecht de Vlaamse Regering, na avies van de Raad van State, haar definitieve
goedkeuring aan haar besluit tot vrijstelling van kwalificatie- en
registratieverplichtingen van zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke
assistentie verlenen aan personen met een handicap. Met het besluit worden
persoonlijke assistenten die zorg en ondersteuning aan een persoon met een
handicap verlenen, hetzij binnen de context van het PAB voor minderjarigen,
hetzij binnen de context van het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen,
uitgesloten van de toepassing van het decreet over de zorg- en
bijstandsverlening. 

Voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Het institutioneel akkoord voor de Zesde Staatshervorming van 11 oktober 2011
hevelt een aantal bevoegdheden over naar Vlaanderen, waaronder enkele rond
het jeugdbeschermingsrecht. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het
jeugddelinquentierecht. Vlaanderen heeft de keuze gemaakt om werk te maken
van een eigen beleid rond jeugddelinquentie. Het uitgangspunt voor het nieuwe
decreet is een gedifferentieerd en multidimensioneel aanbod van duidelijke en
constructieve (maatschappelijke) reacties op delicten met aandacht voor
herstel van de schade. Aandacht moet ook gaan naar complementariteit en
afstemming met een integrale jeugdhulp, een flexibele differentiatie en
wisselwerking van het private en publieke aanbod en voldoende (en afdoende)
kwaliteitseisen en rechtswaarborgen voor jeugdige delinquenten. Wat de
verdere uitrol van dit voorontwerp van decreet betreft, moet het overleg met
de federale actoren - in het bijzonder de jeugdmagistratuur - aangegaan
worden. De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan dit
voorontwerp van decreet en agendeert het op het volgende Overlegcomité. Het
wordt ook voor advies voorgelegd aan de Strategische Adviesraad Welzijn,
Gezondheid en Gezin, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Vlaamse
Jeugdraad.

Subsidie vzw West-Vlaams Consultatiebureau: uitvoeren van interdisciplinaire diagnostiek bij meerderjarige personen met een handicap
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De vzw West-Vlaams Consultatiebureau is erkend door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap als een multidisciplinair team. Als
diagnosecentrum bieden zij interdisciplinair diagnostisch onderzoek in
functie van uitklaring van het vermoeden van een autismespectrumstoornis
(ASS) bij volwassenen. Op dit ogenblik is er in Vlaanderen weinig vlot
bereikbare diagnostische capaciteit te vinden voor meerderjarige personen met
een handicap in het bijzonder voor meerderjarige personen met een vermoeden
van autismespectrumstoornis. Het is daarom aangewezen op termijn werk te
maken van een duidelijke en algemene regeling over diagnostiek voor
volwassenen, zodat personen met ondersteuningsvragen in heel Vlaanderen er
soepel toegang toe krijgen. De Vlaamse Regering kent nu 415.000 euro subsidie
toe aan de vzw West-Vlaams Consultatiebureau om ervoor te zorgen dat de
capaciteit van diagnostiek voor volwassenen niet verloren gaat in afwachting
van een algemene regeling over diagnostiek in Vlaanderen. De vzw moet in 2017
minstens 100 diagnostische onderzoeken uitvoeren, in het bijzonder bij
meerderjarige personen met een autismespectrumstoornis of een vermoeden van
autismespectrumstoornis.

Infrastructuursubsidie ziekenhuizen
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het
besluit goed dat een nieuw financieringsmodel invoert voor
ziekenhuisinfrastructuur. Het model bestaat uit een instandhoudingsforfait en
een strategisch forfait, die worden toegekend voor onbepaalde duur. Beide
infrastructuurforfaits worden berekend aan de hand van verschillende
parameters en bevatten een intrestvergoeding.  

Procedureregels subsidiëring infrastructuur ziekenhuizen
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het
besluit goed dat de procedureregels vastlegt voor de subsidiëring van
infrastructuur van ziekenhuizen. De subsidiëring moet een nieuwe
financieringsmodel invoeren voor ziekenhuisinfrastructuur, bestaande uit een
instandhoudingsforfait en een strategisch forfait die worden toegekend voor
onbepaalde duur. De toekenning van het instandhoudingsforfait gebeurt
automatisch en zonder aanvraagprocedure, voor het strategisch forfait moet
een goedkeuringsprocedure worden doorlopen. 

Duurzaam gebruik pesticiden: glyfosaat
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen en minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar
besluit met regels rond duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest
voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan
Duurzaam Pesticidengebruik. Bedoeling is het gebruik van glyfosaat te
reguleren. Het gebruik door niet-professionele gebruikers wordt verboden. Het
gericht en gecontroleerd gebruik door professionele gebruikers blijft
behouden. Glyfosaat is een belangrijke stof voor het bestrijden van onkruid
tussen de gewassen. Ook voor bepaalde niet-landbouwkundige toepassingen kan
het gebruik van glyfosaat onder bepaalde omstandigheden te verantwoorden
zijn.

Toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen: verhoging van de steunintensiteit
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de toekenning van
steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest,
wat betreft de verhoging van de steunintensiteit voor de technologieën voor
CNG-, LNG- en hybride vrachtwagens. Met de voorgestelde wijzigingen geeft de
Vlaams Regering invulling aan haar engagement ten aanzien van de
transportsector en stimuleert ze de verdere vergroening van het zware
vrachtvervoer in Vlaanderen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies
ingewonnen van de Raad van State.

Goedkeuring en subsidiëring van het project ‘Motiverend coachen: duurzame verankering en de weg naar de M-club’
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Een van de pijlers uit de beleidsnota Sport 2014-2019 is ‘investeren in
kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling’. Analisten, sportfanaten,
sportcoaches en sporters discussiëren regelmatig over de vraag of de aanpak
van een bepaalde coach al dan niet succesvol is. Eén van de factoren die een
rol spelen in dit succes is het kunnen stimuleren van de motivatie van de
sporter. In de wetenschappelijke literatuur genoot dit onderwerp in de
afgelopen decennia veel aandacht en het vormde het centrale thema binnen het
project ‘Motiverend coachen: De rol van de jeugdcoach als hefboom tot
levenslang sporten’ of kortweg het M-factor project. In dit kader keurt de
Vlaamse Regering de projectnota ‘Motiverend coachen: duurzame verankering
en de weg naar de M-club’ goed. Ze kent een subsidie van 650.000 euro toe
aan de Katholieke Universiteit Leuven voor de uitvoering van de
doelstellingen en acties van het project voor de periode 1 oktober 2017 tot
30 september 2020.

Strategische transformatiesteun Audi Brussels nv in Vorst
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent 1,9 miljoen euro strategische transformatiesteun toe
aan Audi Brussels nv in Vorst. Vanaf 2018 lanceert Audi ook een elektrisch
voertuig: de e-Tron. De fabriek in Brussel krijgt haar eigen
batterijproductie. De batterij wordt volledig van begin tot einde in Brussel
opgebouwd: bodemplaat, behuizing, koeling, gap-filter, energiemanagement,
…. De fabriek moet volledig worden omgebouwd wat gepaard gaat met een
investering van meer dan 600 miljoen euro in nieuwe gebouwen, installaties en
productiefaciliteiten. Bovendien ontstaat hiermee de behoefte aan meer dan
200.000 uren aan opleidingen.

Strategische ecologiesteun BASF nv Antwerpen
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan
BASF nv in Antwerpen. Het project betreft innovatieve aanpassingen aan de
ammoniak-installatie.

Opheffing koninklijke besluiten beroepsbekwaamheden
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Bij de Zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid rond de vestigingswetgeving
overgedragen van het federale niveau naar de gewesten. Naast de algemene
voorwaarde rond basiskennis bedrijfsbeheer, behoren 27 gereglementeerde
'ambachtelijke' beroepen sinds die datum tot het Vlaamse beleidsdomein
Economie, Wetenschap en Innovatie. Sinds 18 januari 2016 is hierover een
gewijzigde Europese Richtlijn van toepassing, met een grote impact op de
gereglementeerde beroepen. Mede hierdoor komt de huidige vestigingswetgeving
zwaar onder druk te staan en dringt zich een grondige evaluatie op. De
Vlaamse Regering beslist in dit kader, na advies van de Raad van State,
definitief om de koninklijke besluiten op te heffen over de
beroepsbekwaamheden slager-groothandelaar; droogkuiser-verver; restaurateur
of traiteur-banketaannemer; brood- en banketbakker; kapper;
schoonheidsspecialist; masseur; voetverzorging; opticien; dentaaltechnicus;
begrafenisondernemer; beenhouwer-spekslager en over de uitoefening van
zelfstandige activiteiten rond fietsen en motorvoertuigen.

Strategische ecologiesteun Air Liquide in Brussel
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent een strategische ecologiesteun van 2 miljoen euro
toe aan Air Liquide Large Industry (ALLY) nv in Brussel. ALLY produceert
luchtgassen van industriële of medische kwaliteit en een diversiteit aan
producten en diensten. De onderneming wil haar waterstofproductiecapaciteit
op haar waterstofnetwerk uitbreiden met een nieuwe waterstoffabriek op de
site van Covestro in de Antwerpse haven. De fabriek zal ongeveer een 10%
lagere CO²-emissie hebben ten opzichte van een standaard waterstoffabriek. 

Dingemans Mout: herziening steunbedrag
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kende op 17 februari 2017 een investeringssteun van
749.000 euro toe aan Dingemans Mout nv in Stabroek, voor een
investeringsproject van 9,372 miljoen euro. Het bedrijf heeft nu laten weten
dat zij een foutieve berekening heeft gemaakt bij het opstellen van het
investeringsproject, en per ongeluk de investeringen van de graansilo's niet
heeft meegerekend. Dingemans Mout vraagt nu of deze investeringen alsnog een
toelage kunnen krijgen. Na beoordeling door de Commissie Strategische Steun,
herziet de Vlaamse Regering de transformatiesteun en kent ze zo'n 39.500 euro
extra toe aan Dingemans Mout nv in Stabroek.

Wijziging vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Uitkeringsgerechtigde werklozen kunnen vrijstelling krijgen van
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt met behoud van de uitkeringen wanneer ze
hun studie hervatten, een beroepsopleiding volgen of een stage toegekend
krijgen. De bevoegdheid om deze vrijstelling al dan niet toe te kennen, en om
de voorwaarden ervoor te bepalen, is door de zesde staatshervorming
overgedragen naar het Vlaamse Gewest, meer bepaald naar de VDAB. De Vlaamse
Regering wijzigt nu de voorwaarden om een vrijstelling te krijgen voor het
volgen van een studie hoger onderwijs en voegt een artikel toe over de
behandeling van onvolledige vrijstellingsaanvragen. Ze wijzigt daarvoor
principieel het organisatiebesluit van de VDAB. Over dit besluit wordt het
advies ingewonnen van de Raad van State. 

Loopbaanbegeleiding: wijziging bepalingen
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Op 1 juli 2013 werd een vernieuwd loopbaanlandschap gelanceerd. Na twee jaar
heeft de VDAB een evaluatie gedaan, en op basis van deze evaluatie worden een
aantal aanpassingen doorgevoerd. De Vlaamse Regering wijzigt daarvoor
principieel het besluit over de loopbaanbegeleiding. Zo wordt onder andere de
definitie van loopbaanbegeleiding duidelijker afgelijnd, wordt nazorg beter
omschreven en moeten ondernemingen een opleidingsplan toevoegen bij hun
mandaataanvraag. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van
de Raad van State. 

Kaderovereenkomst PMV-groep
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering keurt de nieuwe kaderovereenkomst goed tussen het Vlaamse
Gewest en de PMV-groep. De nieuwe kaderovereenkomst moet afspraken vastleggen
tussen de partijen over de strategische doelstellingen, de informatie- en
rapportageplicht over de taken en de financiële situatie, de specifieke
controle op PMV-groep, en de duur en de opzeggings- en
verlengingsmogelijkheden van de overeenkomst. De minister bevoegd voor
economie zal de nieuwe kaderovereenkomst ondertekenen.

Werkhervattingstoeslag: hervorming
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De werkhervattingstoeslag 55+ is een maandelijkse forfaitaire premie voor
oudere werklozen vanaf 55 jaar, die opnieuw het werk hervatten als
loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar. Sinds 1 januari 2015 financiert
Vlaanderen deze premie. Het Vlaams regeerakkoord benadrukt de noodzaak om in
te zetten op ondernemerschap. De uitstroom van werkloosheid naar
ondernemerschap is zeer beperkt. Toch is er een groot potentieel aan
werkzoekenden met ondernemersambities. De Vlaamse Regering wil daarom de
werkhervattingstoeslag heroriënteren naar een adequate premie die de
transitie van werkloosheid naar ondernemerschap bevordert. Ze hecht daarvoor
het principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over een premie
om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. Over
dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, en
daarna van de Raad van State. 

Ondernemerscompetenties en opheffing attest basiskennis bedrijfsbeheer
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Volgens de vestigingswetgeving moet elke kleine of middelgrote onderneming,
of iedereen die in Vlaanderen een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, de
basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. De nieuwe Europese richtlijnen over de
erkenning van beroepskwalificaties maken een evaluatie en bijsturing van het
globale beleid rond ondernemersvaardigheden nodig. De Vlaamse Regering hecht
daarvoor haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de
wettelijke bepalingen over de basiskennis bedrijfsbeheer opheft. Over dit
voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV. De bevoegde
minister voor economie zal het overleg opstarten met de betrokken
stakeholders binnen het economische en het onderwijsveld, om een visie,
strategie en plan van aanpak uit te werken over ondernemersvaardigheden. 

Doelgroepenbeleid 55+
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Het decreet over de Vlaamse doelgroepen wijzigde de programmawet en voorziet
een doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Die moet het nadeel dat de
55-plussers ondervinden op de arbeidsmarkt compenseren door een vermindering
van de werkgeversbijdragen op de sociale zekerheid. De Vlaamse Regering voegt
nu een bijkomende voorwaarde toe bij de toekenning van de
doelgroepvermindering voor oudere werknemers. De doelgroepvermindering kan
enkel worden toegekend als de oudere werknemer werkelijke arbeidsprestaties
presteert, behalve wanneer hij daarvan om wettelijke redenen is vrijgesteld.
De Vlaamse Regering hecht daarvoor haar principiële goedkeuring aan het
voorontwerp van decreet dat artikel 339 van de Programmawet wijzigt. Over dit
voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en
daarna van de Raad van State. 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV): benoeming regeringsafgevaardigde
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering stelt Wim Adriaens aan als regeringsafgevaardigde bij de
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). 

Benoeming hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op voorstel van minister Philippe Muyters en minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering heeft op 28 oktober 2016 beslist Gaëtan Poelman met
ingang van 1 januari 2017 toe te laten tot de proeftijd in de graad van hoofd
van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media. Aangezien hij met goed gevolg de proeftijd heeft doorlopen, beslist de
Vlaamse Regering hem te benoemen in de graad van hoofd van het
secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Landinrichtingsbesluit: vrijwillige bedrijfsverplaatsing en bedrijfsreconversie
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Habitat- en de Vogelrichtlijn bepalen dat elke Europese lidstaat de
noodzakelijke maatregelen moet nemen om de beschermde soorten en habitats op
zijn grondgebied duurzaam in stand te houden. De Europese regels bepalen dat
activiteiten die een belangrijke negatieve impact kunnen hebben op het
realiseren van de Europese natuurdoelen, geen vergunning meer kunnen krijgen,
tenzij de negatieve effecten worden verminderd. Om te vermijden dat de
vergunningverlening vastloopt, werkt de Vlaamse overheid aan een aanpak van
de stikstofproblematiek waarbij de stikstofemissie in de volgende jaren
stapsgewijs zal verminderen. Medio februari 2017 heeft de Vlaamse Regering de
inrichtingsnota goedgekeurd over het herstructureringsprogramma voor de groep
van bedrijven die 5% of meer, maar minder dan 50% bijdragen aan de kritische
depositiewaarde van een habitat. Nu wijzigt de Vlaamse Regering principieel
haar besluit over de landinrichting, wat betreft de vrijwillige
bedrijfsverplaatsing en de vrijwillige bedrijfsreconversie. Met dit
wijzigingsbesluit wordt de berekening van vergoedingen voor vrijwillige
bedrijfsverplaatsing en vrijwillige bedrijfsreconversie aangepast zodat de
vergoedingen ook voor de groep van bedrijven die 5% of meer, maar minder dan
50% bijdragen aan de kritische depositiewaarde van een habitat, beter in
overeenstemming zijn met de realiteit en met andere gelijkaardige flankerende
maatregelen bij grote infrastructuurwerken, zoals het SIGMA-project.
Daarnaast wordt de landcommissie ook de mogelijkheid geboden de hoogte van de
vergoeding aan te passen tot anderhalf jaar na de kennisgeving van de
beslissing van de landcommissie, voor zover er onvoorziene extra kosten
optreden in het kader van de vrijwillige bedrijfsverplaatsing of de
vrijwillige bedrijfsreconversie, die betrekking hebben op bodemsanering,
bodemstabiliteit of archeologie en voor zover die kosten niet via andere
overheidsinstrumenten subsidieerbaar of betoelaagbaar zijn. Over dit
wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Wijziging Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Vlaams reglement over het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. De reeds bestaande
jaarlijkse rapportage van gemeenten over de ingezamelde afvalstoffen wordt
bij deze wijziging beperkt uitgebreid. De selectieve inzameling van harde
kunststoffen wordt verplicht. De gemeenten moeten bijgevolg deze selectieve
inzameling aanbieden aan hun inwoners. Over dit wijzigingsbesluit wordt het
advies ingewonnen van de SERV en van de MiNa-raad.

Voorlopige vaststelling GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moervaartvallei fase 1’. Het GRUP
geeft uitwerking aan de beleidsopties rond de ‘Afbakening van de Gebieden
van de Natuurlijke en Agrarische Structuur’, het vastgestelde
landschapsatlasrelict ‘Moervaartdepressie’ en de realisatie van een
aantal nieuwe natuurgebieden in uitvoering van het strategisch plan voor de
Gentse kanaalzone. Het plangebied is gelegen in de steden Gent en Lokeren en
de gemeenten Moerbeke, Lochristi en Wachtebeke en omvat het westelijk deel
van de Moervaartvallei tussen Gent en de grens met Stekene en Sint-Niklaas.
Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering
zal uiterlijk bij de definitieve vaststelling van het GRUP een beslissing
nemen over de instelling van het landinrichtingsproject. 

Erkenning producentenorganisaties visserij
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de erkenning van
producenten- en brancheorganisaties in de sector visserijproducten en de
uitbreiding van voorschriften en tot vaststelling van nadere regels voor het
verlenen van opslagsteun door erkende producentenorganisaties. Het gaat om
een actualisering van het vorige besluit, door aanpassing aan gewijzigde
Europese regelgeving. Zo zijn de erkenning van brancheorganisaties, de
regeling voor de niet-aangeslotenen van brancheorganisaties, de modaliteiten
voor de uitvoering van de opslagregeling en de procedure voor het goedkeuren
van het productie- en marketingplan en de jaarverslagen nieuwe elementen in
het besluit. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State. 

Geïntegreerd natuurbeheer: criteria
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het
besluit goed dat de criteria vaststelt voor geïntegreerd natuurbeheer. Het
besluit geeft uitvoering aan het vernieuwde Natuurdecreet en Bosdecreet, en
gaat over de duurzame ontwikkeling van terreinen, waarbij een evenwicht wordt
gezocht door de ecologische, economische en sociale functies naast elkaar te
laten bestaan. 

Geïntegreerd natuurbeheer: subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het
besluit goed dat de criteria vaststelt voor de subsidiëring van de planning,
de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. Het
besluit geeft uitvoering aan het vernieuwde Natuurdecreet en Bosdecreet, en
gaat over de duurzame ontwikkeling van terreinen, waarbij een evenwicht wordt
gezocht door de ecologische, economische en sociale functies naast elkaar te
laten bestaan. De subsidies zijn telkens gekoppeld aan (de opmaak van) een
natuurbeheerplan. Daarnaast zijn specifieke voorwaarden van toepassing voor
iedere individuele subsidie. 

Vlaams Natura 2000-programma: eerste cyclus 2016-2020
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Op 30 november 2016 heeft de Vlaamse Regering beslist het voorontwerp van
Vlaams Natura 2000-programma principieel voorlopig vast te stellen en dit
dossier te hernemen van zodra de decretale rechtsgrond voor het Vlaams Natura
2000-programma opnieuw is ingevoegd in het Natuurdecreet. Dat is ondertussen
gebeurd en het programma is ook onderworpen aan een openbaar onderzoek. Nu
stelt de Vlaamse Regering het Vlaams Natura-2000 programma definitief vast.
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de
hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit.
Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (habitats), maar
draagt ook bij aan soortenbescherming.

Subsidie Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering kent voor het werkjaar 2017 een subsidie van 2,2 miljoen
euro toe aan het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame
Bemesting vzw (CVBB). Het CVBB moet ervoor zorgen dat de voorlichting en de
begeleiding van land- en tuinbouwers over duurzame bemesting door de experten
van de erkende praktijkcentra op een efficiënte, gecoördineerde en
afgestemde manier gebeurt. 

Wijziging Bodemdecreet
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve
goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat diverse bepalingen van het
Bodemdecreet en artikel 38 van het Materialendecreet wijzigt, en dat een
aantal bepalingen van het Vlaams Reglement over de bodemsanering (VLAREBO)
opheft. Het gaat onder meer om een aantal inhoudelijke wijzigingen zoals de
invoering van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte
gronden met potentieel historische bodemverontreiniging met daaraan gekoppeld
de mogelijkheid tot vrijstelling van die onderzoeksplicht voor particulieren;
de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken;
de optimalisering van het instrumentarium voor de sectorfondsen en de
inkanteling van het gebruik van bodemmaterialen (bagger- en ruimingsspecie,
grondbrij en bentonietslib) in de regeling over het gebruik van uitgegraven
bodem van het Bodemdecreet en het VLAREBO. Daarnaast gaat het om
deregulering, administratieve vereenvoudiging en lastenvermindering en om
juridisch-technische aanpassingen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij
het Vlaams Parlement.

Aanwijzing infrastructuurwerk THV Rekin en verlenen toestemming voor grindwinning
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering wijst het infrastructuurproject 'aanleg van een
vispaaiplaats in Kinrooi' aan als werk van openbaar nut waarbij de winning
van grind wordt toegestaan. Ze staat daarbij de winning van grind voor de
aanleg van de vispaaiplaats toe aan de THV Rekin, de houder van de
stedenbouwkundige vergunning. 

nv Aquafin: protocol Asset Management en Auditonderzoek
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

In de beheersovereenkomst met nv Aquafin is geen specifieke procedure
voorzien voor vervanging en verbetering van de infrastructuur. Een aantal
evoluties tonen de nood aan de invoering van een specifieke procedure voor
asset management. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), als economisch en
ecologisch toezichthouder, ziet ook de noodzaak dat nv Aquafin de
infrastructuur met een bovengemeentelijk karakter in goede toestand houdt,
maar dringt erop aan dat dit alles transparant en gestructureerd gebeurt. De
nv Aquafin en de VMM willen tot een efficiënte en transparante manier van de
besteding van investeringsmiddelen komen middels een protocol met
proefprocedures voor het vastleggen en het uitvoeren van Asset Management
projecten en auditmatig onderzoek. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu
het protocol Asset Management en Auditonderzoek goed. De bevoegde minister
voor leefmilieu en waterbeleid zal zorgen voor de opvolging van de uitvoering
van dit protocol. 

Ontwerp van statuten van Cultuurloket vzw
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van statuten van
Cultuurloket vzw. Cultuurloket vzw heeft tot doel duurzaam ondernemerschap en
professionalisering in de Vlaamse cultuursector te bevorderen en toeleiding
naar aanvullende financiering te faciliteren.

Voorontwerp van decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en
jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. De focus ligt op het ondersteunen van
jeugdwerk dat juist niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel
inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet bundelt
verschillende subsidielijnen waarbij het accent wordt gelegd op dat jeugdwerk
dat bij uitstek bijdraagt aan de doelstelling een jeugdwerkaanbod te
realiseren voor alle kinderen en jongeren. Over dit voorontwerp van
subsidiedecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad voor Cultuur, Jeugd,
Sport, Media, sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen; de
Vlaamse Jeugdraad en de sociale partners; daarna gaat het naar de Raad van
State.

Statuten voor op te richten Limburgse vzw voor experiment en innovatie in de visuele kunsten, Z33
Op voorstel van minister Sven Gatz

In het kader van de huidige afslanking van de provincies op het vlak van de
persoonsgebonden bevoegdheden werd er besloten Kunstencentrum Z33 in Hasselt
en zijn deelwerkingen, dat momenteel integraal deel uitmaakt van de Provincie
Limburg, over te hevelen naar het Vlaamse niveau. Deze overheveling zal zijn
definitieve uitrol kennen op 1 januari 2018. Hierbij werd er geopteerd om
personeel, archief, collectie, werking, budget, ICT en infrastructuur onder
te brengen in een door Vlaanderen nieuw op te richten vereniging zonder
winstoogmerk. De eerste stap voor oprichting is het formaliseren van de
statuten voor de vzw. De Vlaamse Regering hecht daarom haar goedkeuring aan
de ontwerpstatuten voor de vzw Z33. De vzw Z33 waar hier van sprake, is een
fusie van een aantal kleinere organisaties, naast het huidige Z33 zelf.
Kopij, Architectuurwijzer en Cultuurplatform Design werden geïntegreerd in
de werking, waarbij hun middelen werden toegevoegd aan de enveloppe van het
Kunstendecreet.

Subsidie 2017 aan het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap: uitvoering van de maatregelen kwaliteit
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering kent voor 2017 een maximale subsidie van 506.000 euro toe
aan het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap voor
de uitvoering van de maatregelen kwaliteit van het Vlaamse Intersectorale
Akkoord – Kunsten.

Uitvoeringsbesluit bij het decreet over de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het
uitvoeringsbesluit bij het decreet over de subsidiëring en erkenning van het
sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit uitvoeringsbesluit wordt voor advies
voorgelegd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
en daarna aan de Raad van State.

Oprichtingsdecreet agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Op voorstel van minister Sven Gatz

In de beleidsbrief cultuur 2016-2017, drukte de Vlaamse Minister bevoegd voor
Cultuur de wil uit om samen met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen (KMSKA) werk te maken van een aangepaste positionering en
rechtsvorm van het museum. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot oprichting van
het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging
zonder winstoogmerk. Over dit voorontwerp van oprichtingsdecreet wordt nog
advies ingewonnen bij de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Media en daarna bij de Raad van State.

Conceptnota: langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in Vlaamse cultuursector
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de conceptnota 'Een
langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de
Vlaamse cultuursector'. De nota moet het beschikbare instrumentarium van de
Vlaamse overheid dat inzetbaar is voor de culturele praktijk bekend maken en
ervoor zorgen dat filantropie, bedrijfsmecenaat en sponsoring meer onderdeel
vormen van een vaste culturele financieringsmix. Daarnaast is het de
bedoeling om begeleidingstrajecten rond financiering voor de cultuursector te
sensibiliseren en ondersteunen en cultuur in te zetten als katalysator voor
innovatie en creativiteit voor andere sectoren. De bevoegde minister voor
cultuur zal de elementen van deze nota nu vertalen naar een concreet
regelgevend kader en op basis van deze nota de communicatie voeren. 

Conceptnota over de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering keurt de conceptnota goed over de Vlaamse regionale
televisieomroeporganisaties. De basis van de regionale televisie blijft de
regionale gebondenheid die gewaarborgd wordt door een pluralistisch
samengestelde vzw, die verantwoordelijk blijft voor de programmering, maar
een efficiënte samenwerking met een exploitatiemaatschappij, die kan zorgen
voor kennis, ervaring, synergieën, efficiëntie e.a., kan enkel positief
werken. De regionale televisieomroepen zullen ook meer moeten samenwerken.
Ook RVTM moet zich herpositioneren, enerzijds door de vertrouwensrelatie met
de omroepen zelf te versterken en anderzijds binnen het nieuwe kader dat de
aandeelhouders (Roularta en Mediahuis) aan het vormen zijn de dienstverlening
te optimaliseren en intensifiëren. Tevens moet de samenwerking met VRT
worden gestimuleerd en moet er samengewerkt worden om tot een betaalbaar,
maar accuraat meetinstrument, te komen. De Vlaamse minister van Media zal de
elementen van de conceptnota vertalen naar een concreet regelgevend kader en
nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voorleggen aan de Vlaamse Regering voor de
periode 2018-2022. Hij zal ook de communicatie voeren op basis van deze
nota. 

Adviescommissie Cultureel Erfgoed: benoeming leden
Op voorstel van minister Sven Gatz

Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voorziet in de (her)benoeming van de
adviescommissie Cultureel Erfgoed. De Vlaamse Regering benoemt nu de leden
van de adviescommissie Cultureel Erfgoed. 

Aanstelling Adviescommissie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering stelt de voorzitter en de leden van een Adviescommissie
Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk aan. De Adviescommissie moet een visie en
methodiek ontwikkelen om het gemeenschappelijk beoordelings- en
visitatiekader te verfijnen en kwaliteitsvol uit te voeren. Daarnaast zal ze
het proces van de inhoudelijke en zakelijke beoordeling door visitatie- en
beoordelingscommissies evalueren. 

Mededelingen
Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Omzendbrief passende beoordeling

Passende beoordeling
Ontwerp van omzendbrief/OMG/2017/x: "De toepassing van de op grond van
artikel 36ter, §3 en §4, van het Natuurdecreet opgelegde beoordeling van
vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk
betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones"

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Zending Göttingen - verslag

Zending van Vlaams minister-president Geert Bourgeois naar Göttingen -
Nedersaksen (28-29 juni 2017): verslag

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Zending Zuidelijk Afrika

Zending van Vlaams minister-president Geert Bourgeois naar Zuidelijk Afrika
(15-25 augustus 2017): programma

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
GH 6670

Grondwettelijk Hof: rolnummer 6670
Prejudiciële vraag over artikel 25, §2, b), van de wet van 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van
de strafuitvoeringsmodaliteiten, gesteld door het Hof van Cassatie

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Verslag missie Astana

Missie van Vlaams minister Philippe Muyters naar Astana voor een bezoek aan
de Wereldexpo (21-24 juni 2017): verslag

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Missie Ingolstadt 2017

Zending van Vlaams minister Philippe Muyters naar Ingolstadt (24 juli 2017):
programma

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Vertegenwoordiging IVC

Vertegenwoordiging in de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Radiodossier erkenningen deel 1

Erkenning lokale radio-omroeporganisaties
35 ontwerpen van ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale
radio-omroeporganisatie

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Atoma lokaal cultuurbeleid bijkomende gemeenten

Subsidiëring lokaal cultuurbeleid
Uitvoering decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de
beleidsvelden cultuur en jeugd, artikel 7

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Halfjaarlijkse rapportage JKP

Halfjaarlijkse rapportage Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP): 23
prioritaire projecten

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Overzicht ontwikkelingen EU - juni 2017

Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU): juni
2017

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Evaluatie pleegzorg

Evaluatie decreet pleegzorg
Evaluatie van de toepassing van het decreet van 29 juni 2012 houdende de
organisatie van pleegzorg en het besluit van de Vlaamse Regering van 8
november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Natraject voortgangstoets 2016

Natraject voortgangstoets 2016: overeenkomsten gemeenten in categorie 2b met
sociale woonorganisaties of openbare besturen

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Budgetinstructies lokale besturen 2017

Begrotingsinstructies lokale en provinciale besturen
Ontwerp van omzendbrief BB 2017/...: "De aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2018"

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Grondwettelijk Hof rolnr. 6676

Grondwettelijk Hof: rolnummer 6676
Beroep tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 14 oktober 2016 houdende
wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, ingesteld door de
vzw "Vlaams Huurdersplatform"

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Fusies gemeenten

Vrijwillige samenvoeging van gemeenten: principiële beslissingen van de
gemeenteraden van Aalter en Knesselare en principiële beslissingen van de
gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Procedurebesluit Wonen

Procedurebesluit Wonen: kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets
en financieel kader
Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van het kader voor de
renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter
uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van xx
xxxxxx 2017

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Activiteitenverslag WaterRegulator

WaterRegulator: activiteitenverslag 2016

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Voorzitterscollege Omgeving

Wijziging van de samenstelling van het Voorzitterscollege naar aanleiding van
de oprichting van het Beleidsdomein Omgeving

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Ontslag akc

Eervol ontslag van een adjunct-kabinetschef

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Aanstelling akc

Benoeming van een raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Resolutie blancheren van aardappelen

Blancheren van aardappelen
Resolutie betreffende het niet verplichten tot het blancheren van aardappelen
in het kader van het reduceren van de vorming van acrylamide, aangenomen door
het Vlaams Parlement op 5 juli 2017

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Resolutie implementatie en start ondersteuningsnetwerken

Implementatie en start ondersteuningsnetwerken
Resolutie betreffende de implementatie en de start van de
ondersteuningsnetwerken, aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 juli 2017

Mededeling aan de de Vlaamse Regering
Aanstelling directeur opera Kunsthuis

Aanwerving van een nieuwe artistieke directeur Opera voor het Kunsthuis


Delen

url van deze pagina: hier