Beslissingen van de Vlaamse Regering

13:14 19/05/2017

De documenten van deze Ministerraad zullen beschikbaar zijn vanaf maandag 22 mei 14u
De documenten worden beschikbaar gesteld op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Protocol over de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

Ecuador maakt deel uit van de Andesgemeenschap. Dit is een subregionale
organisatie die in 1969 opgericht werd door het akkoord van Cartagena en die
bestaat uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela. De EU onderhoudt
goede betrekkingen met de Andesgemeenschap door middel van een politieke
dialoog, samenwerking op velerlei gebieden en een gunstig handelsregime. In
dit kader hechtte de Vlaamse Regering op 11 maart 2016 haar principiële
goedkeuring aan het protocol over de toetreding van Ecuador tot de
handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru. Nu keurt ze,
na adviezen van de SERV en van de Raad van State, ook het ontwerpdecreet goed
dat met dit protocol instemt. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt
ingediend bij het Vlaams Parlement.

Samenwerkingsakkoord EU: toerbeurt deelstaten
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

Het samenwerkingsakkoord over de vertegenwoordiging van België in de Raad
van de Europese Unie bepaalt dat er een toerbeurt wordt afgesproken tussen de
deelstaten wanneer zij België in de Raad vertegenwoordigen. Het geldende
akkoord hierover loopt af op 30 juni 2017. De deelstaten kwamen daarom
overeen om dat akkoord met één jaar te verlengen. De Vlaamse Regering keurt
nu deze verlenging goed.

Nota aan Overlegcomité: 'Definitieve goedkeuring kadertekst nationale strategie duurzame ontwikkeling'
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

Op 25 september 2015 werd de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (2030
ADO), opgebouwd rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en 169
bijhorende subdoelstellingen, aangenomen door alle staatshoofden en
regeringsleiders van de VN. Tegen die achtergrond mandateerde het
Overlegcomité op 22 februari 2016 de in 2013 opgerichte Interministeriële
Conferentie Duurzame Ontwikkeling om bij te dragen tot de uitvoering van de
2030 ADO in België. Eén van haar eerste opdrachten was de uitwerking van
een Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling om een coherent kader te
bieden. De Vlaamse Regering stemt nu in met de nota 'Definitieve goedkeuring
van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling’. De minister-president
zal de nota agenderen op het eerstvolgende Overlegcomité.

Samenwerkingsakkoord Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) 2017-2022
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Samenwerkingsakkoord met
het Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw (vleva) voor de periode 31 mei
2017 - 31 mei 2022. De vzw vleva werd in 2006 opgericht als brug tussen
Europa en de Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid.
In het nieuw samenwerkingsakkoord wordt een aantal accentverschuivingen
aangebracht, die tegemoet komen aan het beleid dat de Vlaamse Regering
uitstippelde in het regeerakkoord, de beleidsnota/beleidsbrieven voor
buitenlands beleid en in de visienota van de Vlaamse Regering op de toekomst
van de Europese Unie.

Ondertekening van het Multilateraal Instrument Base Erosion and Profit Shifting
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

Het actieplan grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS - Base Erosion
and Profit Shifting) van de OESO vloeit voort uit de wens om te komen tot
wereldwijde, gecoördineerde afspraken om belastingontwijking door
grondslaguitholling en winstverschuiving tegen te gaan. Dit actieplan bevat
een pakket maatregelen waarmee landen worden aangespoord om nauwer met elkaar
samen te werken en de fiscale regelgeving op elkaar af te stemmen. In dit
kader beslist de Vlaamse Regering tot ondertekening van het Multilateraal
Instrument BEPS. Het zal de bestaande (verouderde) verdragen in één keer in
lijn brengen met de meest recente verdragsbepalingen die de OESO tegen
belastingontwijking heeft ontwikkeld. Zo kan een grote tijdwinst en een
navenante besparing van ambtelijke capaciteit worden bereikt bij het
moderniseren van belastingverdragen.

Conceptnota 'Vlaamse Energievisie'
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

Vlaanderen moet de komende jaren grote stappen zetten om het energiesysteem
koolstofarmer en duurzamer te maken, en op die manier de Vlaamse klimaat- en
energiedoelstellingen voor 2020 en daarna te realiseren. De Vlaamse Regering
tekende daarom in samenspraak met burgers, bedrijven en het middenveld een
langetermijnvisie uit die moet dienen als basis voor toekomstig beleid. De
Vlaamse Regering keurt nu de conceptnota met de Vlaamse Energievisie en de
erin vermelde acties goed. De minister bevoegd voor het energiebeleid zal
het traject 'Stroomversnelling' verder zetten en actieplannen opmaken om deze
visie uit te voeren.

Wijziging Energiebesluit rond energiehuizen en energieleningen
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

Door de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor het Fonds ter Reductie
van de Globale Energiekost (FRGE) overgedragen aan de Gewesten. Het
Energiedecreet voorziet in een decretale machtiging waardoor de Vlaamse
Regering, ter ondersteuning van investeringen in het kader van de bevordering
van het rationeel energiegebruik, via energiehuizen leningen aan eindafnemers
kan verstrekken voor de financiering van investeringen in privéwoningen die
dienen als hoofdverblijfplaats. De Vlaamse Regering wijzigt in dit kader, na
advies van de Raad van State, definitief haar Energiebesluit. Ze keurt
tegelijk principieel de voorstellen rond de heroriëntatie van de taken van
de energiehuizen goed. De bevoegde minister voor het energiebeleid zal deze
voorstellen verder uitwerken en ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse
Regering. De bepalingen zijn er in hoofdzaak op gericht enerzijds de
energielening volledig in te bedden in de Vlaamse regelgeving en aldus de nog
geldende besluiten die naar het FRGE verwijzen, op te heffen en anderzijds de
beslissingen van de Vlaamse Regering in het kader van de conceptnota's
'Zonneplan' en 'Energiearmoedeprogramma' te integreren. De belangrijkste
wijzigingen betreffen de energiehuizen, de energieleningen, de vergoedingen
en de schuldkwijtschelding. 

Wijziging kaderbesluit Sociale Huur: taalkennisvereiste
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Na advies van de Vlaamse Woonraad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw
principieel haar kaderbesluit rond Sociale Huur. Diverse bepalingen worden in
overeenstemming gebracht met de aanpassingen in de Vlaamse Wooncode rond de
taalkennisvereiste. Zo bepaalt dit besluit de termijn waarna de huurder moet
voldoen aan de taalkennisverplichting en de wijze waarop kan worden
aangetoond dat men voldoet aan de verplichting of in aanmerking komt voor de
vrijstelling. Na een termijn van een jaar nadat men huurder is geworden, zal
men moeten aantonen dat men over de vereiste taalvaardigheid beschikt. De
attesten, bewijzen en documenten die dat aantonen, worden limitatief opgesomd
in het besluit. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen
van de Raad van State.

Wijziging Vlaams Personeelsstatuut: overheveling personeel provincies
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Met het decreet van 18 november 2016 over de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies wil de Vlaamse Regering de
taakstelling van de provincies aanscherpen. In de toekomst zullen de
provincies niet langer taken of dienstverlening ontplooien op het vlak van de
zogenaamde culturele en persoonsgebonden aangelegenheden. Dit betekent dat
het personeel moet geïntegreerd worden in ofwel de diensten van de Vlaamse
overheid ofwel de lokale besturen. In het kader van de afslanking van de
provincies wijzigt de Vlaamse Regering daarom nu principieel het Vlaams
personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het bepaalt onder meer de
inschalingsmodaliteiten voor de ongeveer 380 personeelsleden van de
provincies die vanaf 1 januari 2018 overgeheveld worden naar de diensten van
de Vlaamse overheid. Dit wijzigingsbesluit wordt nog geagendeerd voor
onderhandelingen met de sociale partners, daarna wordt het advies ingewonnen
van de Raad van State.

Agentschap Binnenlands Bestuur: benoeming in de graad van directeur-generaal
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Jeroen Windey werd met ingang van 1 september 2016 toegelaten tot de
proeftijd in de graad van directeur-generaal en aangesteld als
administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Aangezien hij
de proeftijd van zes maanden met goed gevolg heeft doorlopen, benoemt de
Vlaamse Regering Jeroen Windey met ingang van 8 maart 2017 in de graad van
directeur-generaal bij de diensten van de Vlaamse overheid. 

Fusiesteun sociale huisvestingsmaatschappijen
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Het ontwerp van Performantiedecreet voorziet in een reeks efficiëntie- en
outputverhogende maatregelen voor de sociale huisvestingsmaatschappijen
(SHM's) en de sociale verhuurkantoren. Vanaf 1 januari 2019 wordt de SHM’s
opgelegd om ten minste 1000 sociale huurwoningen in beheer te hebben om
erkend te kunnen worden of blijven. Artikel 8 van het ontwerp van
Performantiedecreet machtigt de Vlaamse Regering eventuele nadelige
financiële gevolgen voor een SHM ten gevolge van een herstructurering
(fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak,...) te
compenseren door betoelaging van de herstructureringskosten. De Vlaamse
Regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het besluit tot
betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale
huisvestingsmaatschappij bij een herstructurering. In de periode 2017 tot en
met 2019 wordt jaarlijks een budget van 2 miljoen euro voorzien voor
ondersteuning van de SHM’s bij hun herstructureringsinitiatieven. Over dit
besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad en daarna van de
Raad van State.

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: vervanging regeringsafgevaardigde
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Simon Gheysen wordt aangesteld als regeringsafgevaardigde van de Vlaamse
minister, bevoegd voor de huisvesting, bij de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen. Aan Jan Van der Vloet wordt eervol ontslag verleend.

Agentschap Overheidspersoneel: benoeming in de graad van directeur-generaal
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Peter Rabaey werd met ingang van 1 juli 2016 toegelaten tot de proeftijd in
de graad van directeur-generaal en aangesteld als administrateur-generaal van
het Agentschap Overheidspersoneel. Aangezien hij met goed gevolg de proeftijd
heeft doorlopen, benoemt de Vlaamse Regering Peter Rabaey nu met ingang van
24 januari 2017 in de graad van directeur-generaal bij de diensten van de
Vlaamse overheid. 

De Vlaamse Waterweg nv: wijziging statuten
Op voorstel van minister Ben Weyts

In het kader van de fusie van de agentschappen Waterwegen en Zeekanaal nv en
nv De Scheepvaart keurt de Vlaamse Regering de wijziging van de statuten goed
van het extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv.

Standpuntbepaling rond passagiersgegevens: verplichtingen luchtvaarmaatschappijen
Op voorstel van minister Ben Weyts

Mits tegemoet wordt gekomen aan enkele inhoudelijke en tekstuele opmerkingen,
stemt de Vlaamse Regering in met het ontwerp van koninklijk besluit over de
verplichtingen van luchtvaartmaatschappijen rond de verwerking van
passagiersgegevens. Het koninklijk besluit werkt een aantal verplichtingen
van de luchtvaartmaatschappijen verder uit, zoals het aantal 'pushes' (het
aantal keer dat de passagiersgegevens moeten doorgegeven worden), het
versturen van accurate gegevens uiterlijk bij de tweede push, en de
conformiteitscheck. De registratie en verwerking van passagiersgegevens
(Passenger Name records) is een prioritaire veiligheids- en
antiterreurmaatregel, zowel op Europees als op nationaal niveau.

Conceptnota 'Zorg en ondersteuning op maat van alle gezinnen. Nieuw werkingskader voor de diensten voor gezinszorg.'
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de Conceptnota 'Zorg en
ondersteuning op maat van alle gezinnen. Nieuw werkingskader voor de diensten
voor gezinszorg.' Deze conceptnota wordt voor advies overgemaakt aan de SERV,
de SAR WGG, het Raadgevend Comité van het VAPH en de Vlaamse Ouderenraad.

Subsidie registers acute coronaire aanvallen Universiteit Gent: wijziging einddatum
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Aan de Universiteit Gent, vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, werd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 een subsidie toegekend van
maximaal 289.300 euro voor de registers acute coronaire aanvallen in de stad
Gent en in de regio Brugge. Die subsidie had betrekking op de periode van 1
maart 2015 tot en met 28 februari 2017. Via mail van 20 maart 2017 heeft
professor Koen Van Herck een vraag ingediend om de einddatum van de
subsidieperiode te herzien, en deze vast te leggen op 31 december 2017. Dit
moet toelaten om – zonder enige budgettaire implicaties – de in het
subsidiebesluit vastgelegde doelstellingen te behalen en op die manier de
registratie correct en kwaliteitsvol af te ronden. De Vlaamse Regering keurt
het wijzigingsbesluit ter zake goed.

Vlaamse sociale bescherming: uitbreiding cumulatieverbod
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar uitvoeringsbesluit bij het
decreet over de Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om aanpassingen aan het
cumulatieverbod van het basisondersteuningsbudget met bepaalde vormen van
ambulante of residentiële opvang. Het bestaande cumulverbod wordt uitgebreid
naar de ondersteuning door de multifunctionele centra van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een handicap (voorheen viel enkel verblijf onder
het verbod), de voorzieningen bijzondere jeugdzorg, de
gemeenschapsinstellingen, de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
van Kind en Gezin, de semi – internaten van de medisch pedagogische
instituten van het Gemeenschapsonderwijs en de ambulante
gehandicaptenvoorzieningen die niet door de Vlaamse Overheid erkend zijn (bv.
voorzieningen in Brussel, Wallonië of buitenland) en die een soortgelijke
hulp aanbieden als de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH. Het
betreft voorzieningen, waar de kosten voor het verblijf en ondersteuning van
de betrokkene (zo goed als volledig) worden gedragen door de overheid en
vergelijkbaar zijn met de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning georganiseerd door het VAPH, waarvoor eerder al een cumulverbod
was ingesteld. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de
Raad van State.

GRUP Munsterbos
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Munsterbos' in
Zutendaal en Bilzen. 

Onbevaarbare waterlopen Baarle-Hertog
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

In het kader van doorbraak 63 van de interne staatshervorming is de
rangschikking van de onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde
categorie herbekeken. Eerder hebben 64 van de 70 gemeenten op het grondgebied
van de provincie Antwerpen hun waterlopen overgedragen aan de provincie. Bij
beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2016 heeft de gemeente
Baarle-Hertog nu ook haar akkoord gegeven tot rangschikking van waterlopen
van derde categorie in tweede categorie. De Vlaamse Regering hecht daarom
haar goedkeuring aan het besluit tot rangschikking van onbevaarbare
waterlopen op het grondgebied van de provincie Antwerpen in een hogere
categorie.

Wijzigingen aan het Protocol rond persistente organische verontreinigende stoffen
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de MiNa-raad en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering
haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met de
wijzigingen aan het Protocol over  persistente organische verontreinigende
stoffen (POP's-protocol). Dit Protocol hoort bij het Verdrag van 1979 over
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand. Persistente
organische stoffen zijn een verzameling organische stoffen met een toxisch,
persistent en bio-accumulerend karakter. Op grond van bewezen risico's richt
het Protocol zich op 16 stoffen, waaronder pesticiden, industriële
chemicaliën en tussenproducten of contaminanten. De wijziging aan het
Protocol voegt een aantal stoffen toe. Het ontwerp van instemmingsdecreet
wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Protocol zware metalen
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de MiNa-Raad en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering
haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met de
wijzigingen aan het Protocol rond zware metalen. Het Protocol bij het Verdrag
over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand wil de
emissies van zware metalen beheersen die belangrijke schadelijke gevolgen
voor de volksgezondheid of het milieu kunnen hebben. Het Protocol richt zich
op drie zware metalen: lood, cadmium en kwik. De bedoeling van de wijzigingen
is dat meer landen het Protocol zouden ratificeren. Het ontwerp van
instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Technische storingen omgevingsloket en uitwisselingsplatform
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Op 23 februari is de regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking
getreden. Sindsdien zijn er echter toepassingsproblemen geweest met het te
gebruiken omgevingsloket en uitwisselingsplatform. Dat betekent dat er
problemen kunnen ontstaan vanaf 1 juni 2017, waneer de regelgeving in heel
Vlaanderen van toepassing wordt. Daarom is een regeling uitgewerkt voor het
geval er technische storingen zouden zijn in het omgevingsloket of het
uitwisselingsplatform. De Vlaamse Regering wijzigt daarom het
uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning.

De Watergroep: benoeming onafhankelijke bestuurders en leden van de raad van bestuur
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering trekt haar besluit van 12 mei 2017 over de benoeming van
vijf leden van de raad van bestuur van de Watergroep in. Ze benoemt nu twee
onafhankelijke bestuurders en verlengt het mandaat van drie bestuurders bij
de Watergroep.

GRUP ‘Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro’ in Oosterzele
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Winning van
oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro’ in Oosterzele. 

GRUP ‘Albertknoop’ in Lanaken
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Albertknoop’
in Lanaken. 

Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA): voordracht effectieve leden en leden raad van bestuur
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering draagt twaalf effectieve leden voor bij de raad van
bestuur van het Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA vzw). Ze draagt ook de
voorzitter, de ondervoorzitter van de raad van bestuur en zeven bestuurders
voor.

Mededelingen
De documenten van deze Ministerraad zullen beschikbaar zijn vanaf maandag 22 mei 14u
De documenten worden beschikbaar gesteld op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Verslag zending San Sebastian
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Zending van Vlaams minister Ben Weyts naar UNWTO World Forum on Gastronomy
Tourism, San Sebastian, Spanje (8-9 mei 2017): verslag

SV Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Schriftelijke vraag van 15 mei 2017 van mevrouw Tine Soens, gesteld aan alle
Vlaamse ministers, betreffende "Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Stand
van zaken"

SV Politiek verlof ambtenaren
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Schriftelijke vraag van 15 mei 2017 van de heer Ortwin Depoortere, gesteld
aan alle Vlaamse ministers, betreffende "Vlaamse overheid - Politiek verlof
ambtenaren"

Verwijlintresten 1e kwartaal 2017
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Evolutie van de verwijlintresten voor het eerste kwartaal 2017

GH 6638
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Grondwettelijk Hof: rolnummer 6638
Prejudiciële vraag betreffende de artikelen 350, 356-1, tweede lid, en 356-4
van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg
Namen, afdeling Namen

SV Bebossing
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Schriftelijke vraag van 10 mei 2017 van mevrouw Valerie Taeldeman, gesteld
aan alle Vlaamse ministers, betreffende "Bebossing - Mogelijk beschikbare
gronden van departementen en administraties"

Financiële stromen Vlaams Gemeenschapsbeleid naar Brussel
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

De financiële stromen van het Vlaams Gemeenschapsbeleid naar Brussel

Vlaams 2030-doelstellingenkader
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Vlaams 2030-doelstellingenkader

Actieplan Geestelijke Gezondheid
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019