Beslissingen van de Vlaamse Regering

14:18 21/04/2017

De documenten van deze Ministerraad zullen beschikbaar zijn vanaf maandag 24 april 14u
De documenten worden beschikbaar gesteld op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Uitbreiding erkenning windhoos en rukwinden van 23 juni 2016
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

Op 23 juni 2016 troffen een windhoos en rukwinden het grondgebied van de
provincie Limburg. Deze ramp werd door de Vlaamse Regering erkend op 25
november 2016. De gemeenten Alken en Kortessem dienden pas in de loop van
december 2016 en januari 2017 het nodige bewijs in om de windhoos en
rukwinden op hun grondgebied te laten erkennen als ramp. Omdat de foto's van
de gemeente Kortessem voldoende bewijs leveren voor het voldoen aan de
criteria, wordt deze gemeente nog opgenomen in het erkenningsbesluit. De
Vlaamse Regering wijzigt daarvoor definitief het besluit over de erkenning en
de geografische afbakening van de windhoos en rukwinden met lokaal karakter
van 23 juni 2016. 

Optimalisatie Decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Liesbeth Homans en minister Joke Schauvliege

Het decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges (DBRC Decreet) trad in werking op 1 november 2014 en
de dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges is ruim twee jaar
operationeel. Op basis van de ervaring die intussen opgebouwd werd, werden de
organisatie- en procedureregels in het DBRC Decreet en in het besluit van de
Vlaamse Regering over de rechtspleging voor sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) grondig geëvalueerd met het oog op
het verder stroomlijnen van die regelgeving. Na deze evaluatie en na advies
van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar
Procedurebesluit met het oog op een nog meer oplossingsgerichte
rechtsbedeling.

Stelsel Leren en werken 2017: wijzigingsbesluit
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar uitvoeringsbesluit bij het
decreet over het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. De
instellingen die dit stelsel organiseren zijn enerzijds de centra voor
deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en anderzijds de centra voor
vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (leertijd
binnen Syntra). Nu wordt de bestaande lijst van opleidingen DBSO en leertijd,
na screening en in overleg met de beroepssectoren en het onderwijsveld,
geactualiseerd. Die actualisering is geënt op beroepskwalificaties als
referentiekader. Zoals decretaal voorzien, betekent deze ingreep dat de
opleidingen in het DBSO overgaan naar een modulaire (in tegenstelling tot
lineaire) organisatievorm. Concreet gaat het om een reeks opleidingen in de
sectoren tuinbouw en textiel. Elke jongere die een opleiding met vrucht heeft
gevolgd, ontvangt een certificaat dat expliciet verwijst naar de
beroepskwalificatie in kwestie en naar het niveau ervan binnen de
kwalificatiestructuur. De wijzigingen treden in voege vanaf het schooljaar
2017-2018. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van
State.

Universitaire steunpunten
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Om het beleidsgericht onderwijsonderzoek te versterken, is een universitair
steunpunt 'beleidsgericht onderwijsonderzoek' opgericht dat voor 5 jaar werd
toegekend aan een consortium van onderzoekers, onder leiding van de
Universiteit Gent. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel het besluit dat
de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring regelt van de
universitaire steunpunten. Het gaat om een actualisering van een aantal
technische bepalingen, om de werking van het steunpunt beter te kunnen
organiseren. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State. 

Aanpassing verloven hogescholen
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Bij de invoering van het zorgkrediet in Vlaanderen is het recht op voltijdse
en deeltijdse loopbaanonderbreking zonder motief en op deeltijdse
loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar opgeheven. Elke sector kan wel nog altijd
een eigen verlofstelsel in het kader van de eindeloopbaan uitwerken, zij het
als onbetaald verlof. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van
State, definitief het besluit goed dat een regeling voor het personeel van de
hogescholen invoert. 

Schoolgroenten, -fruit en –melk
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, minister Jo Vandeurzen en minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan haar besluit over
de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan
leerlingen in onderwijsinstellingen. Het geeft uitvoering aan de Europese
steunregelingen ter zake. Tot het einde van het schooljaar 2016-2017 zijn er
twee afzonderlijke steunregelingen voor enerzijds groenten en fruit en
anderzijds melk. De Europese Unie bepaalde dat beide regelingen met ingang
van 1 augustus 2017 en bijgevolg vanaf het schooljaar 2017-2018 worden
geïntegreerd. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State.

Erkenning 22 beroepskwalificaties
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters

Het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur bepaalt dat de Vlaamse
Regering op basis van een erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
beslist over de erkenning van een beroepskwalificatie. Een
beroepskwalificatie is een afgerond en ingeschaald geheel van competenties
waarmee een beroep kan worden uitgeoefend. In dit kader erkent ze nu 22
beroepskwalificaties: hulpkok, kok, food and beverage manager, front office
manager, OD-technicus zware bedrijfsvoertuigen voor goederen- en
personenvervoer, technicus heftrucks, technicus bouwmachines, technicus
landbouw- en professionele tuinbouwmachines, insteller verspaning, insteller
plaatbewerking, omsteller verspaning, omsteller plaatbewerking,
onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen, polyvalent mecanicien zware
bedrijfsvoertuigen, operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines,
samensteller, monteerder, monteerder-afregelaar, kinderbegeleider baby’s en
peuters, kinderbegeleider schoolgaande kinderen, beveiligingstechnicus,
matroos binnenscheepvaart.

Decreet onderwijs XXVII: hoofdstuk 5: volwassenenonderwijs
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters

Het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXVII werd principeel goedgekeurd op 23
december 2016. Voor de rationalisatienormen in het volwassenenonderwijs werd
een bijkomend overleg georganiseerd met centrumbesturen en vakorganisaties.
De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de VLOR, de SERV en de Raad van
Bestuur van Syntra Vlaanderen, na onderhandelingen met de sociale partners,
en na advies van de Raad van State, definitief het ontwerp van
Onderwijsdecreet XXVII goed. Het ontwerp van Onderwijsdecreet XXVII wordt nu
ingediend bij het Vlaams Parlement.

Begrotingscontrole 2017
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet met bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2017. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de
SERV, de VLOR, de SAR WGG, de SARC, de VREG, de Vlaamse Woonraad, de
MiNa-Raad, de SARO, en de MORA. Het wordt ook voor onderhandelingen
voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad
van State.

Samenwerkingsakkoord Burden sharing klimaatdoelstellingen: instemmingsdecreet
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege

Eind oktober vorg jaar stemde de Vlaamse Regering in met het ontwerp van
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de verdeling van de
Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Dat
samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober door het Overlegcomité goedgekeurd.
Nu hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het
voorontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Over dit
voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de
MiNa-raad, de SERV en daarna van de Raad van State.

Projectoproep proefomgeving nieuwe woonvormen
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Het Vlaams Parlement vraagt aan de Vlaamse Regering om proefprojecten voor
gemeenschappelijk en vernieuwend wonen te stimuleren. In het decreet over de
instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot
machtiging van een coördinatie van de regelgeving over de
woninghuurwetgeving, wordt de proefomgeving decretaal verankerd. Na afloop
van de proefomgeving kunnen goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste
conclusies worden getrokken. Logischerwijs zullen de nieuwe beleidsinzichten
aanleiding geven tot nieuwe en tot meer aan innoverende woonprojecten
aangepaste regelgeving. De Vlaamse Regering beslist nu, na advies van de Raad
van State, definitief tot organisatie van een eenmalige oproep tot deelname
aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen.

Raamovereenkomst Telecommunicatiediensten 2018
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Momenteel kunnen de administratieve diensten van de Vlaamse overheid voor de
invulling van hun telecommunicatiebehoeften diensten afnemen op basis van 2
Telecommunicatiecontracten: Dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en
marketingnummers en Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele
datacommunicatie, en de levering van mobiele hardware. Deze contracten werden
afgesloten voor een periode van 7 jaar en eindigen op 20 juli 2018. Om vanaf
die datum de continuïteit van de telecommunicatiedienstverlening te kunnen
garanderen voor de administratieve diensten van de Vlaamse overheid en andere
afnemers van de lopende raamovereenkomsten, beslist de Vlaamse Regering tot
principiële gunning via onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de
overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Het aanbieden van een
breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast
en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief
“Machine tot Machine” of “Internet of Things”) en virtuele
telefooncentrales (Cloud PBX)”.

Aanstelling tijdelijke vervanger en vacantverklaring van de functie van Vlaams Diversiteitsambtenaar
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering om de arbeidsovereenkomst van
Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva met onmiddellijke ingang te
beëindigen. In afwachting van de opstart van de selectieprocedure met het
oog op de aanwerving van een nieuwe Vlaams Diversiteitsambtenaar is het
aangewezen dat de dagelijkse leiding van de Dienst Diversiteitsbeleid wordt
verzekerd. De Vlaamse Regering stelt daarom Michiel Trippas aan als
tijdelijke vervanger van de Vlaams Diversiteitsambtenaar. Deze vervanging
stopt op de dag waarop de Vlaamse Regering een nieuwe Vlaams
Diversiteitsambtenaar aanstelt. Ze verklaart bovendien de functie van Vlaams
Diversiteitsambtenaar vacant en keurt de selectieprocedure goed.

Federale Commissie voor Verkeersveiligheid: standpuntbepaling
Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van het koninklijk besluit over
de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid. Ze drukt wel haar
bekommernissen uit over een correcte invulling van de opdrachten, in
overeenstemming met de bevoegdheidsverdeling en de suggesties ten aanzien van
de al dan niet vermelde leden. Met het ontwerp wordt enkel een (nieuwe)
Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid opgericht, waarvan de
samenstelling wordt gewijzigd en de opdracht wordt geactualiseerd in functie
van de Zesde Staatshervorming. Het Interministerieel Comité voor de
Verkeersveiligheid houdt bijgevolg op te bestaan.

Inschrijving voertuigen: standpuntbepaling
Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp tot wijziging van het koninklijk
besluit over de inschrijving van voertuigen. Het gaat om omzettingen van
Europese richtlijnen (het zogenaamde Roadworthiness Package) over de
inschrijving en de kentekenbewijzen van voertuigen in Belgische
regelgeving. 

Herverdeling provisies ikv transportsector en logistiek op luchthavens
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Philippe Muyters

In het kader van de uitvoering van het sectorconvenant met de sector
transport en logistiek en grondafhandeling op luchthavens beslist de Vlaamse
Regering tot herverdeling van een provisie van 147.000 euro.

Toezichtsdecreet ikv het gezondheids- en welzijnsbeleid
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Na adviezen van de SAR WVG, van de SERV en van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hecht de Vlaamse Regering haar
tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van toezichtsdecreet in
het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid. Dit voorontwerp van decreet
wil voorzien in een uniforme regeling voor de uitoefening van het toezicht
door inspectie voor het gehele beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Het is de bedoeling duidelijkheid te scheppen omtrent alle aspecten
van dit toezicht, zoals de vraag naar de afbakening van wat geïnspecteerd
kan worden en op welke wijze kan worden geïnspecteerd. Dit decreet moet een
uniforme juridische basis bieden voor de uitoefening van het toezicht en moet
een efficiënte en slagvaardige inspectie toelaten. Bovendien moet de
rechtszekerheid voor de geïnspecteerde en de inspecteur worden verbeterd.
Over dit voorontwerp van toezichtsdecreet wordt nog het advies ingewonnen van
de Raad van State.

Urencontingent gezinszorg 2017
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering legt het totaal aantal subsidiabele uren gezinszorg voor
de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor 2017 vast op
17.307.714. Ze legt tegelijk het bedrag voor de maatregel eindejaarspremie en
managementondersteuning voor het jaar 2017 vast.

Erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Het decreet van 17 februari 2017 met de regeling tot erkenning en
subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van
welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw creëert de juridische basis voor
de eengemaakte werking door middel van een fusie van de volgende vijf
bestaande steunpunten: het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk; het Steunpunt
Expertisenetwerken; het Steunpunt Jeugdhulp; Samenlevingsopbouw Vlaanderen en
het Vlaams Centrum Schuldenlast. De Vlaamse Regering beslist nu, na advies
van de Raad van State, definitief tot erkenning en subsidiëring van een
Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en
samenlevingsopbouw. 

Ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat iedereen een leven lang in zijn eigen
buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier moet kunnen
sporten. Het Globaal Sportinfrastructuurplan vormt daarbij een kader op
langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur en
topsportinfrastructuur. Dat Globaal Sportinfrastructuurplan vormt op zijn
beurt de basis voor het decreet voor de ondersteuning van bovenlokale
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. De Vlaamse Regering hecht nu
haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit decreet over
de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en
topsportinfrastructuur. In het decreet worden de krijtlijnen uitgezet conform
de visie van het Globaal Sportinfrastructuurplan, maar met de nodige
delegatie naar het uitvoeringsbesluit om voldoende flexibiliteit in te
bouwen, in verband met de maximale subsidiebedragen, de samenstelling van de
beoordelingscommissies, de verdere invulling van 'bovenlokaal' en de
beoordelingscriteria. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de
SARC en van de Raad van State. 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie: benoeming directeur-generaal
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering liet Johan Hanssens met ingang van 1 december 2015 toe
tot de proeftijd in de graad van directeur-generaal bij het departement
Economie, Wetenschap en Innovatie. Gezien hij met goed gevolg de proeftijd
heeft doorlopen beslist de Vlaamse Regering hem nu te benoemen in de graad
van directeur-generaal bij de diensten van de Vlaamse overheid.

2 nieuwe sectorconvenants met de schoonmaaksector en de sector vrije beroepen voor de periode 2017
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering ondertekent de sectorconvenanten 2017 met de
schoonmaaksector en de sector van de vrije beroepen. De sectorconvenants
hebben tot doel om de sectoren als volwaardige partners versterkend te laten
werken ten aanzien van de prioriteiten uit het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.
Door het afsluiten van een convenant per sector wordt gestreefd naar het
bundelen en stroomlijnen van bestaande initiatieven met betrekking tot
overgang onderwijs – arbeidsmarkt, levenslang leren en evenredige
arbeidsdeelname en diversiteit.

Diverse bepalingen beleidsdomein WSE
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Na advies van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar
definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met diverse bepalingen rond
het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het decreet brengt het
taaldecreet in overeenstemming met een arrest van het Europees Hof van
Justitie, en bevat verder bepalingen over onder meer betaald educatief
verlof, dienstencheques, doelgroepvermindering laag- en middengeschoolde
jongeren, de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, de private
bemiddeling en aanpassingen aan het decreet sociaalrechtelijk toezicht. Het
ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Aanvraag van steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en uitbreiding van bestaande steunzones Genk en Turnhout
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De wet over de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid
en relance voorziet in titel 3 ondersteuning van investeringen in zones in
moeilijkheden. Dit naar aanleiding van een aantal grote herstructureringen en
bedrijfssluitingen. In het kader van de uitvoering van het pact voor
competitiviteit, werkgelegenheid en relance stemt de Vlaamse Regering in met
de afbakening van een bijkomende steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en met de
uitbreiding van de bestaande steunzones rond Genk en Turnhout.

Voordracht lid raad van bestuur bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering draagt Harry Martens voor als lid van de raad van bestuur
van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) met het oog op
de verlenging van zijn mandaat met 1 jaar. De nv VITO werd opgericht bij
notariële akte van 12 juni 1991, waarvan het maatschappelijk doel gericht is
op het verrichten van strategisch basisonderzoek in de domeinen energie,
leefmilieu, materialen en aardobservatie met het oog op het stimuleren van
duurzame ontwikkeling en het versterken van het economische en
maatschappelijke weefsel in Vlaanderen.

Toekenning strategische transformatiesteun Ostyn nv
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe van 513.000
euro aan Voeders Ostyn nv in Roeselare. Het bedrijf produceert meelvoeders
voor zelfstandige varkenskwekers, en wil investeren in een productietoren met
nieuwe machines, installaties, uitrusting en ICT-infrastructuur, om zich om
te vormen naar een internationaal concurrentieel veevoederbedrijf.

Wijzigingsdecreet wet over de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten
Op voorstel van minister Philippe Muyters

In het kader van de zesde staatshervorming zijn de bevoegdheden rond
ambulante handel en kermisactiviteiten overgedragen aan het Vlaams Gewest.
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief een
aantal artikels van de wet over de uitoefening en de organisatie van
ambulante handel en kermisactiviteiten en een aantal bepalingen in het
koninklijk besluit over de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten. De doelstelling van deze wijzigingen is de wetgeving op de
ambulante activiteiten te actualiseren en af te stemmen op de gewijzigde en
steeds evoluerende socio-economische realiteit en de noden van een modern
beheer van handelsactiviteiten. Aangezien markt- en kermisactiviteiten een
lokale aangelegenheid zijn, krijgen steden en gemeenten een grotere autonomie
om het beleid beter en sneller te kunnen afstemmen op de lokale noden ter
bevordering van het markt- en kermisgebeuren.  

Retributies rassenlijst gewassen
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de vaststelling van
de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale
rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van
het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal. Het te
wijzigen besluit regelt onder andere de inning van de retributies die
verschuldigd zijn in het kader van het beheer van de rassenlijst van
landbouw- en groentegewassen evenals de keuring van zaaizaden, pootgoed en
ander plantaardig teeltmateriaal. De vermelding op de rassenlijst is een
voorwaarde om in de Europese Unie verhandeld te mogen worden. Met de
opbrengst van de retributies wordt zowel het onderzoek naar
onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (OHB) van nieuwe
kandidaatrassen als een cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGW) voor
landbouwgewassen gefinancierd. De wijzigingen omvatten onder meer een
verlaging van de retributie voor de inschrijving van sommige rassen, een
aanpassing van de bedragen van de retributies op basis van de stijging van de
indexcijfers en een actualisering van het toepassingsgebied. Over dit
wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Landinrichtingsproject De Wijers
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering besist tot goedkeuring en instelling van de
landinrichtingsprojecten ‘De Wijers - Roosterbeek Mangelbeek’, ‘De
Wijers - Stiemerbeek Zusterkloosterbeek’ en ‘De Wijers beleven’. Het
gebied ‘De Wijers’ ligt centraal in de provincie Limburg, op het
grondgebied van de steden Genk en Hasselt en de gemeenten Diepenbeek,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Zonhoven. Het is
internationaal bekend om zijn hoge biodiversiteit.

Startnota milieubeleidsovereenkomsten (MBO) afgedankte voertuigen en afgedankte batterijen
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Voor afgedankte voertuigen en afgedankte batterijen geldt een
aanvaardingsplicht. Die houdt in dat de producent verantwoordelijk is voor
het beheer van deze producten in de afvalfase. De uitvoering van de
aanvaardingsplicht wordt vastgelegd in een milieubeleidsovereenkomst (MBO),
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sectorfederaties. Voor afgedankte
voertuigen liep de MBO ten einde op 1 augustus 2016. Voor afgedankte
batterijen voor de aandrijving van elektrische en hybride auto's willen de
automobielproducenten een nieuw systeem opzetten. Daarom moet een nieuwe MBO
worden afgesloten voor deze producten. De Vlaamse Regering keurt in dit
verband de startnota's goed voor de milieubeleidsovereenkomst afgedankte
voertuigen en de milieubeleidsovereenkomst afgedankte batterijen voor de
aandrijving van hybride auto's en elektrische auto's. De OVAM zal nu de
onderhandelingen met de sector starten om een ontwerp van MBO op te
stellen. 

Raad van bestuur Europees Milieuagentschap: aanwijzing afgevaardigde
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Het Europees Milieuagentschap (EMA) heeft tot hoofdtaak het rapporteren over
de kwaliteit, de belasting en de kwetsbaarheid van het milieu in Europa. De
Vlaamse Regering wijst Michiel Van Peteghem, afdelingshoofd van de Vlaamse
Milieumaatschappij, aan om in naam van het Vlaamse Gewest het koninkrijk
België als plaatsvervanger te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van
het Europees Milieuagentschap van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2020, en als
effectief vertegenwoordiger voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2023.

Uitvoeringsbesluit bij nieuwe radio- en tv-decreet
Op voorstel van minister Sven Gatz

Eind oktober 2016 wijzigde de Vlaamse Regering definitief enkele bepalingen
over de radio-omroeporganisaties in het decreet over radio-omroep en
televisie. Vanaf 2018 zal het mogelijk worden om
'netwerkradio-omroeporganisaties' op te richten. Dat zijn radiozenders die
geen landelijke dekking zullen hebben maar wel diverse stedelijke regio's
zullen kunnen bereiken. Landelijke radio-omroeporganisaties worden verplicht
om op termijn digitaal (DAB+) uit te zenden. Nu keurt de Vlaamse Regering, na
advies van de Raad van State, definitief een uitvoeringsbesluit goed bij het
wijzigingsdecreet.

Frequentieplan particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen
Op voorstel van minister Sven Gatz

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Naar een duurzaam
en toekomstgericht radiolandschap’ goed. Het nieuwe radiolandschap bestaat
uit 2 grote pijlers: het stimuleren van digitale radio en een nieuwe
erkenningsronde voor radio’s in de FM op basis van een goed en evenwichtig
frequentieplan. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van
State, definitief een besluit goed dat bepaalt dat er naast twee landelijke
radio-omroepen en één regionale radio-omroeporganisatie per provincie, 4
netwerk radio-omroepen en 124 lokale radio-omroepen kunnen worden erkend.
Voor de netwerkradio- en lokale radio-omroeporganisaties werden specifieke
frequentiepakketten samengesteld.

Bekrachtiging en afkondiging decreet over de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
dat het Onroerenderfgoeddecreet en de Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt, wat
betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor
beschermde monumenten. Het decreet is aangenomen door het Vlaams Parlement op
29 maart 2017.

Mededelingen
De documenten van deze Ministerraad zullen beschikbaar zijn vanaf maandag 24 april 14u
De documenten worden beschikbaar gesteld op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

HBO5 adviezen verbeterplannen
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Hoger beroepsonderwijs (HBO5): adviezen verbeterplannen

Benoeming leden SAR WGG
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

SAR WGG: benoeming leden
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 24 september 2013 tot benoeming van de leden van de Strategische
Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

GH rolnr 6630
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Grondwettelijk Hof: rolnummer 6630
Beroep tot vernietiging van artikel 29, §1, van het Vlaamse decreet van 24
juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming,
ingesteld door Antoon Lambrecht

High level bankenoverleg
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

High level bankenoverleg van 22 februari 2017

Verslag zending Brazilie en Peru - 1 mededeling
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Deelname van minister-president Geert Bourgeois aan de economische missie
naar Brazilië en Peru (03-07 april 2017): verslag

GH 6605-6606-6607-6608-6609
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Grondwettelijk Hof: rolnummers 6605, 6606, 6607, 6608 en 6609 (samengevoegde
zaken)
Beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van
10 juli 2016 'tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling
van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (enerzijds) en tot
wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de
gezond-heidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds',
ingesteld door de vzw 'Fédération Laïque de Centres de Planning Familial'
en anderen, door de vzw 'Fédération Francophone Belge de
Psychothérapie Psychanalytique' en anderen, door de vzw 'Union
Professionnelle des Psychologues', door de vzw 'Association des psychologues
praticiens d'orientation psychanalytique' en door de vzw 'Alter-Psy' en
anderen

GH 6586-6587-6588-6589-6591
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Grondwettelijk Hof: rolnummers 6586, 6587, 6588, 6589 en 6591 (samengevoegde
zaken)
Prejudiciële vragen betreffende artikel 2252 van het Burgerlijk
Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Turnhout

Zending leefmilieuraad valletta
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Zending van Vlaams minister Joke Schauvliege naar de informele raad van
leefmilieuministers in Malta (24-26 april 2017): programma

GWH 6622
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Grondwettelijk Hof : rolnummer 6622
Prejudiciële vraag over artikel 68 van de wet van 5 mei 2014 betreffende
diverse aangelegenheden inzake pensioenen van de overheidssector, gesteld
door de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel

Overzicht ontwikkelingen EU - maart 2017
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU): maart
2017

Begrotingsinstructies MvT BA2017
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Begrotingsinstructies begrotingsaanpassing 2017 - Luik opmaak Memorie van
Toelichting
"Ontwerp van omzendbrief Begrotingsinstructies - Memorie van Toelichting -
Begrotingsaanpassing 2017"

Aanstelling aKC Bourgeois
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Benoeming van een raadgever met de functie van adjunct-kabinetchef

Aanstelling aKC Weyts
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Benoeming van een raadgever met de functie van adjunct-kabinetchef

Benoemingen PEC
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Provinciale evaluatiecommissiesOntwerp van ministerieel besluit houdende het
ontslag en de benoeming van leden, een plaatsvervangend lid, een voorzitter
en plaatsvervangend voorzitter van de provinciale evaluatiecommissies bij het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Zending Warshau
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Zending van Vlaams minister Jo Vandeurzen naar Warshau