Beslissingen van de Vlaamse Regering

15:23 17/02/2017

De documenten van deze Ministerraad zullen beschikbaar zijn vanaf maandag 20 februari 14u
De documenten worden beschikbaar gesteld op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Instemmingsdecreet Partnerschapsovereenkomst EU en Nieuw-Zeeland
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet dat instemt met de partnerschapsovereenkomst tussen de Europese
Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van betrekkingen en samenwerking. De
partnerschapsovereenkomst is een traditionele algemene kaderovereenkomst die
drie aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de
samenwerking in verschillende andere domeinen. Over dit voorontwerp van
instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Instemmingsdecreet Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten over de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

De Vlaamse Regering keurt het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde
autoriteiten goed over de automatische uitwisseling van inlichtingen over
financiële rekeningen. Ze hecht meteen ook haar principiële goedkeuring aan
het voorontwerp van decreet dat met dit Multilateraal Akkoord instemt. Over
dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de
SERV en daarna van de Raad van State.

Samenwerkingsakkoord uitwisseling fiscale inlichtingen
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

In het kader van een Europese Richtlijn rond de administratieve samenwerking
op het gebied van de belastingen beslist de Vlaamse Regering tot
ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over
de uitwisseling van fiscale inlichtingen.

Dubbelbelastingverdrag Canada
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Bart Tommelein

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp
van decreet dat instemt met de overeenkomst tussen België en Canada over het
vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van
belasting naar het inkomen en naar het vermogen. Over dit voorontwerp van
instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Raad van
State.

Projectsubsidies nascholingsinitiatieven: wijziging subsidiebesluit
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van de professionalisering van onderwijspersoneel kan de Vlaamse
Regering bij de implementatie van een onderwijsvernieuwing gedurende een
bepaalde periode specifieke en gerichte ondersteuning (laten) organiseren: de
prioritaire nascholing. Hiertoe kan aan een aantal nascholingsorganisaties
middelen worden toegekend die toelaten om gedurende een bepaalde periode
schoolteams te ondersteunen en te begeleiden. De evolutie in
professionaliseringsmethoden, zoals het belang van evidence informed
practice, blended learning en de nood om te kunnen inspelen op vragen van de
deelnemers tussen de sessies door zijn aanleidingen om het concept aan te
passen. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel diverse bepalingen in
haar besluit dat de procedure regelt voor de toekenning van projectsubsidies
met betrekking tot de uitvoering van nascholingsinitiatieven. Over dit
wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Lijst bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Codex Hoger Onderwijs bepaalt dat bachelors en masters die een bepaalde
opleiding of afstudeerrichting met succes hebben voltooid, ook nog een
bijkomende titel mogen voeren: burgerlijk ingenieur, apotheker,
verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er, meester, enz. De Vlaamse
Regering actualiseert nu de lijst van bachelor- en masteropleidingen en
afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel.
Nieuw erkende opleidingen werden toegevoegd, opleidingen die niet langer
worden aangeboden werden geschrapt en naamswijzigingen zijn aangepast.

Lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs, legt de Vlaamse Regering de lijst
vast van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden
aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor het academiejaar
2016-2017.

Lijst met specificaties bachelor- en mastergraden
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Om de internationale herkenbaarheid van onze Vlaamse graden verder te
verhogen wordt in de Codex Hoger Onderwijs bepaald dat de specificaties ‘of
Arts’, ‘of Science’, ‘of Laws’, ‘of Medicine’, ‘of Veterinary
Science’, ‘of Veterinary Medicine’ en ‘of Philosophy’ kunnen worden
toegevoegd aan bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs. De
Vlaamse Regering keurt nu de lijst goed van de bachelor- en mastergraden in
het academisch onderwijs waaraan die specificaties mogen worden toegevoegd.
Nieuw opgerichte opleidingen werden toegevoegd en opleidingen die niet langer
worden aangeboden, werden geschrapt.

Herverdelingsbesluit BSO vrachtwagenchauffeur
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Ben Weyts

Op 30 juni 2015 werd het decreet tot invoering van de kilometerheffing voor
vrachtvervoer goedgekeurd. Voor de secundaire scholen is dit een dure
opleiding wegens het gebruik van brandstof, de huur en het onderhoud van de
terreinen, en de kostprijs van de infrastructuur, waardoor het niet altijd
makkelijk is voor de instellingen om deze in te richten. De belangrijkste
vraag gaat dan ook naar bijkomende middelen voor brandstofkosten en voor het
gebruik van de oefenterreinen. In het kader van bijkomende middelen voor de
studierichtingen BSO vrachtwagenchauffeur hecht de Vlaamse Regering nu haar
goedkeuring aan een herverdelingsbesluit van 200.000 euro.

Invoering procedure aanpassen of schrappen beroepskwalificaties
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters

Het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur bepaalt dat de competenties
voor beroepsgerichte onderwijs- en opleidingstrajecten worden vastgelegd op
basis van erkende beroepskwalificaties. De arbeidsmarkt blijft steeds in
beweging en de vraag naar beroepen fluctueert. Om de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt te garanderen, moeten beroepskwalificaties aangepast
kunnen worden als dat nodig wordt geacht. Sommige beroepen kunnen door
evoluties van de arbeidsmarkt na verloop van tijd ook hun maatschappelijke
waarde verliezen, waardoor een welbepaalde beroepskwalificatie niet langer
behouden moet worden. De huidige procedure voorziet op dit moment enkel in
het ontwikkelen van nieuwe beroepskwalificaties, maar er er is geen procedure
voorzien voor het updaten of schrappen van reeds erkende
beroepskwalificaties. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel haar
uitvoeringsbesluit bij het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur,
zodat het updaten of schrappen van erkende beroepskwalificaties mogelijk
wordt. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de VlOR
en de SERV, daarna wordt het voorgelegd aan de Raad van State.

Automatische gegevensuitwisseling met betrekking tot grensoverschrijdende rulings over gewestbelastingen
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

In het kader van de omzetting van een Europese Richtlijn ter zake wijzigt de
Vlaamse Regering, na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief
haar besluit over de administratieve samenwerking op het gebied van
belastingen. Deze richtlijn breidt voor Vlaanderen de automatische
gegevensuitwisseling uit naar informatie rond grensoverschrijdende rulings
over gewestbelastingen. Door deze bijkomende uitwisseling van inlichtingen
zal de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) op de hoogte zijn van meer relevante
grensoverschrijdende belastbare feiten die plaatsvinden binnen de Europese
Unie, zodat Vlabel deze activiteiten indien nodig ook effectief kan belasten.

Overdracht personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in het kader van de rationalisatie van de managementondersteunende functies
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein en viceminister-president Liesbeth Homans

In het kader van de rationalisatie van de managementondersteunende functies
binnen de Vlaamse overheid keurt de Vlaamse Regering een besluit goed dat de
overdracht regelt van personeelsleden van de MOD van het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin naar de gemeenschappelijke dienstencentra bij het
Facilitair Bedrijf en het departement Financiën en Begroting (het
boekhoudkantoor).

Beschutte en sociale werkplaatsen: subsidie compenserende maatregel
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

In het kader van het uitvoeringsbesluit bij het decreet over maatwerk bij
collectieve inschakeling, keurt de Vlaamse Regering een subsidiebesluit aan
diverse beschutte en sociale werkplaatsen goed. Het gaat om een eenmalige
tussenkomst voor loonkostfinanciering ten behoeve van die bedrijven die
tijdens de maatwerkperiode 1 april 2015 tot en met 8 februari 2016 bijkomend
doelgroepwerknemers hebben tewerkgesteld binnen het toegewezen contingent en
voor wie, door de overgangsfinanciering, de ondersteuning van deze mensen
onder druk kwam te staan.

Decreet maatwerk bij collectieve inschakeling: uitvoeringsbesluit
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans en minister Philippe Muyters

Niet iedereen is makkelijk inzetbaar in een arbeidscontext. Sommigen hebben
omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt.
Dit geldt met name voor de personen met een arbeidshandicap, mensen met een
welbepaalde medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek en
langdurig werklozen die gaandeweg een aantal competenties hebben verloren. In
het normaal economisch circuit zijn er voor deze doelgroep vaak onvoldoende
kansen op werk. Het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling kwam
aan deze problematiek tegemoet en heeft een eenduidig tewerkstellingskader
vastgesteld. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de SERV en van de
Raad van State, definitief het uitvoeringsbesluit bij dit decreet goed.

Bescherming proefdieren
Op voorstel van minister Ben Weyts

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief twee
koninklijke besluiten in verband met de bescherming van proefdieren. Het
wijzigingsbesluit heeft een dubbel doel: de besluiten in overeenstemming
brengen met de Europese Richtlijn ter zake en het oprichten van een Vlaams
comité: de Proefdierencommissie.

Opvraging gegevens databank woon-werkverkeer: standpuntbepaling
Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van het ministerieel besluit
over de wijze van inzameling van gegevens voor de gegevensbank over de woon-
en werkverplaatsingen. Via de wijziging wordt een nieuwe vragenlijst met
betrekking tot diagnostiek op woon-werkverplaatsingen voorgelegd.

Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering over bestrijding geluidshinder luchtverkeer: belangenconflict
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorziet geluidsemmissiegrenswaarden
voor luchtvaartmaatschappijen die boven het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vliegen. Tot nu toe werd er een tolerantiemarge
toegepast voor kleine overschrijdingen, waarbij luchtvaartmaatschappijen een
waarschuwing kregen. De minister van leefmilieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wil het toepassen van deze tolerantiemarge nu
stopzetten. Om deze reden machtigt de Vlaamse Regering de minister-president
opnieuw om een belangenconflict in te dienen bij het Overlegcomité. Een
exponentiële stijging van de administratieve geldboeten heeft drastische
economische gevolgen voor het Vlaamse Gewest aangezien de toepasselijkheid
van de Brusselse geluidsnormen, bij ontstentenis aan tolerantiedrempels, zal
leiden tot een massale afbouw van het aantal vluchten vanop de luchthaven
Brussel-Nationaal waardoor de werkgelegenheid zwaar getroffen zal worden en
de leefbaarheid in de Vlaamse rand rond Brussel in het gedrang zal komen.

GRUP Brabantnet-sneltram A12
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brabantnet-sneltram A12’ in Willebroek,
Londerzeel, Kapelle-Op-Den-Bos, Meise, Wemmel en Grimbergen. Het Brabantnet
is een plan voor verschillende tramlijnen en aansluitende busverbindingen
rond Brussel. Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. VVM
De Lijn moet een communicatieplan uitwerken over de verdere realisatie van
het project en de hieruit voortvloeiende onteigeningen; moet in samenspraak
met de VLM en/of het ANB een project opstarten in functie van het uitvoeren
van een volwaardige boscompensatie op een zo kort mogelijke afstand van de
ontbossing zelf en het netto extra groen kaderen in het realiseren van een
deel van de taakstelling uit het regeerakkoord om 1000 hectare bijkomend
toegankelijk groen te realiseren; en moet in afwachting van de realisatie van
de sneltram, pistes onderzoeken die, binnen het huidig ruimtelijk kader,
kunnen leiden tot het sneller aanbieden van Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Stopzetting subsidie DAC kinderopvang
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De DAC-subsidie is opgezet als een tijdelijke subsidie: het is de bedoeling
dat medewerkers met een DAC-statuut, van zodra mogelijk, inschuiven in de
reguliere tewerkstelling. De stopzetting van de DAC-subsidie voor
kinderopvang is voorzien op 31 december 2019, maar wordt vervroegd naar 1
januari 2017. Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering
definitief de nodige besluiten.

Planning bedden met bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT)
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Een erkend woonzorgcentrum kan een bijkomende RVT-erkenning krijgen voor het
opnemen van zwaar zorgbehoevende ouderen. Het krijgt dan een hogere
financiering, maar moet ook voldoen aan specifieke normen op vlak van
zorgpersoneel. Het aantal bewoners met een zwaar zorgprofiel in een
woongelegenheid zonder RVT-erkenning stijgt. De Vlaamse Regering wil daarom
middelen inzetten voor bijkomende erkenningen rust- en verzorgingstehuis.
Deze extra middelen moeten zorgen voor een verminderde werkdruk bij het
personeel en de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners verzekeren.
Daarnaast wil de Vlaamse Regering werken in woonzorgcentra werkbaarder maken,
en de zorg- en dienstverlening efficiënter organiseren. Ze keurt daarom, na
advies van de Raad van State, definitief het besluit goed met de planning van
bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis. Dit
betekent dat er aan 1226 woongelegenheden een bijkomende erkenning als rust-
en verzorgingstehuis kan worden toegekend.

Verlenging beheersovereenkomst Free Clinic vzw
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering verlengt de beheersovereenkomst met de Free Clinic vzw
van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Ze neemt ook akte van het
ministerieel subsidiebesluit voor het werkingsjaar 2017. Voor de duur van de
verlenging van de beheersovereenkomst wordt Free Clinic vzw erkend als
partnerorganisatie voor spuitenruil bij injecterende druggebruikers.

Erkenning beoefenaars tandheelkunde
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor
de 'erkenning van de gezondheidszorgberoepen, met naleving van de door de
federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden'. In dit kader legt de
Vlaamse Regering principieel de procedure vast voor de erkenning van
beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel.
Dit besluit wordt voor advies ingediend bij de Raad van State.

Conceptnota 'Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn'
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de conceptnota 'Een
geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn'. Over deze conceptnota wordt
het advies ingewonnen van de SAR WGG, de SERV en het Samenwerkingsplatform
eerste lijn.

Strategische transformatiesteun aan Agristo nv in Harelbeke
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toe
aan Agristo nv in Harelbeke. De hoofdactiviteit bestaat uit de productie en
distributie van diepgevroren aardappelproducten

Aanwervingsincentives langdurig werkzoekenden
Op voorstel van minister Philippe Muyters

In het kader van het kwalitatief luik uit het Banenpact formuleerden de
sociale partners de vraag om te voorzien in een incentive bij de aanwerving
van langdurig werkzoekenden. Werkgevers zullen bij de aanwerving van
langdurig werkzoekenden, die niet in aanmerking komen voor de
doelgroepverminderingen, een premie kunnen aanvragen. Concreet wil de
aanwervingsincentive de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden
tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn. De werkgever
ontvangt de premie in twee schijven (bij aanwerving en na één jaar
tewerkstelling). De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van
State, definitief haar besluit goed tot toekenning van aanwervingsincentives
voor langdurig werkzoekenden.

Goedkeuring Addendum 1 bij het Brownfieldconvenant 113. Antwerp Dry Docks
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot
herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde
brownfields. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden door een addendum,
met toestemming van alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum
1 goed bij het Brownfieldconvenant 113. Antwerp Dry Docks. Het addendum bevat
onder meer de uitbreiding van de actoren, de naamswijziging Havenbedrijf
Antwerpen, de wijziging van de omschrijving van het brownfieldproject en van
een aantal bepalingen rond overdrachten.

Goedkeuring addendum 2 aan brownfieldconvenant 73. Zele - Zevensterre
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot
herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde
brownfields. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden door een addendum,
met toestemming van alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum
2 goed aan het Brownfieldconvenant 73. Zele -  Zevensterre. Het addendum
verlengt de verwervingstermijn voor de actoren tot 8 jaar na ondertekening
van het Brownfieldconvenant. Daarnaast wordt een nieuw artikel rond
overdrachten ingevoerd.

VITO voordracht onafhankelijke leden van de raad van bestuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering draagt volgende personen voor als onafhankelijke
bestuurders in de raad van bestuur van de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO), met het oog op benoeming door de Algemene
Vergadering: Isabel Van Driessche, Caroline Ven, Luc De Schepper en Marc
Decorte.

Strategische transformatiesteun aan Dingemans Mout nv in Stabroek
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent bijna 750.000 euro strategische transformatiesteun
toe aan Dingemans Mout nv in Stabroek.

Lage-emissiezones
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering wijzigt principieel artikel 2 van het besluit over
lage-emissiezones. Het gaat om enkele verduidelijkingen, de rechtzetting van
twee fouten in de oorspronkelijke tekst, en aanpassingen aan de Europese
regelgeving. Het gaat om bepalingen in artikel 2 van het LEZ-besluit waarmee
de emissienorm van een voertuig, wanneer deze niet gekend is, wordt afgeleid
aan de hand van de datum van eerste inschrijving. Over dit wijzigingsbesluit
wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Geïntegreerd planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen beoogt één geïntegreerd planningsproces en één
wettelijke procedure voor zowel de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
als de onderbouwende effectbeoordelingen. De Vlaamse Regering keurt nu, na
advies van de Raad van State, definitief een uitvoeringsbesluit bij dit
decreet goed. Het regelt ondermeer de wijze waarop alle documenten gedurende
het geïntegreerde planningsproces van het RUP ter beschikking gesteld worden
aan alle betrokken actoren via een digitaal platform; de wijze waarop de
inspraak geregeld wordt in de verschillende fasen van het geïntegreerde
planningsproces voor de opmaak van het RUP en in de eventuele
effectbeoordelingen; en welke adviesinstanties betrokken moeten worden in het
geïntegreerde planningsproces voor het RUP en in eventuele
effectbeoordelingen.

Aanstelling gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs: delegatiebevoegdheid
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De opdracht voor het handhaven van ruimtelijke ordening van het agentschap
Inspectie RWO is recent geïntegreerd in het departement Leefmilieu, Natuur
en Energie. De Vlaamse Regering wijzigt nu, na advies van de Raad van State,
definitief de delegatie voor de aanstelling van de gewestelijke
stedenbouwkundige inspecteurs. De delegatie aan de leidend ambtenaar wordt
opgeheven en in plaats daarvan verleend aan de Vlaams minister bevoegd voor
ruimtelijke ordening.

Conceptnota 'Programmatische Aanpak Stikstof, Inrichtingsnota, herstructurering ‘oranje’ bedrijven'
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Habitat- en de Vogelrichtlijn bepalen dat elke Europese lidstaat de
noodzakelijke maatregelen moet nemen om de beschermde soorten en habitats op
zijn grondgebied duurzaam in stand te houden. In uitvoering van deze
richtlijnen heeft de Vlaamse Regering eind april 2014 aanwijzingsbesluiten
goedgekeurd met instandhoudingsdoelen en zijn deze opgenomen in het Natura
2000-programma. De Europese regels bepalen dat activiteiten die een
belangrijke negatieve impact kunnen hebben op het realiseren van de Europese
natuurdoelen, geen vergunning meer kunnen krijgen, tenzij de negatieve
effecten worden verminderd. Om te vermijden dat de vergunningverlening
vastloopt, werkt de Vlaamse overheid verder aan een aanpak van de
stikstofproblematiek, waarbij de stikstofemissie in de volgende jaren
stapsgewijs zal verminderen. De Vlaamse Regering heeft eind november 2016
beslist om voor de groep van landbouwbedrijven die 5% of meer (maar minder
dan 50%) bijdragen aan de kritische depositiewaarde van een habitat die zich
binnen een habitatrichtlijngebied bevindt, een inrichtingsnota op te maken.
In uitvoering van hogergenoemde beslissing keurt de Vlaamse Regering nu die
inrichtingsnota goed. De bevoegde minister moet voorstellen bezorgen met de
nodige regelgevende initiatieven om de inzet van de
herstructureringsinstrumenten juridisch te verankeren.

Omgevingsveiligheidsrapportage
Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het
besluit goed dat de regels vastlegt voor de milieueffectrapportage en voor de
omgevingsveiligheidsrapportage, die voorafgaat aan de vergunningsprocedure.
Het besluit zorgt daarmee voor de omzetting van een Europese richtlijn over
de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Flagey: subsidiëring werking
Op voorstel van minister Sven Gatz

De Vlaamse Regering kent 630.000 euro subsidie toe aan vzw Flagey voor haar
werking in 2017 en nog eens zo'n 525.000 euro voor de huisvesting en werking
in 2017 van het Brussels Philharmonic.

Decreet erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
met de regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie
ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw. Dit decreet
werd op 8 februari 2017 door het Vlaams Parlement aangenomen.

Wijzigingsdecreet omvorming vzw de Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
dat diverse bepalingen wijzigt van het decreet over de omvorming van de vzw
de Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap en over de vaststelling van de bevoegdheden van de provincie
Vlaams-Brabant rond de ondersteuning van de Vlaamse Rand. Dit decreet werd op
8 februari 2017 door het Vlaams Parlement aangenomen.

Wijziging van het Energiedecreet, wat betreft de energieprestaties van gebouwen
Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet
dat het Energiedecreet wijzigt, wat de energieprestaties van gebouwen
betreft. Dit decreet werd op 8 februari 2017 door het Vlaams Parlement
aangenomen.

Mededelingen
De documenten van deze Ministerraad zullen beschikbaar zijn vanaf maandag 20 februari 14u
De documenten worden beschikbaar gesteld op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Jaarverslag commissie HO
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Hoger onderwijs: jaarlijks verslag van de werkzaamheden van de Commissie
Hoger Onderwijs

Taalrapportering academiejaar 2014-2015 HO
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Hoger onderwijs: taalrapportering academiejaar 2014-2015

Overzicht ontwikkelingen EU - januari 2017
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU): januari
2017

Vlaams ODA-rapport 2016
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: ODA-rapport 2016

SV Ontwerpkaart meest kwetsbare waardevolle bossen
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Schriftelijke vraag van 9 februari 2017 van mevrouw Tinne Rombouts, gesteld
aan alle Vlaamse ministers, betreffende "Vlaamse overheid - Ontwerpkaart
meest kwetsbare waardevolle bossen"

GH rolnummer 6570
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Grondwettelijk Hof: rolnummer 6570
Prejudiciële vraag over de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, gesteld door de
Arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Namen

Actieplan duurzaam pesticidengebruik
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Ontwerp-actieplan Duurzaam Pesticidengebruik 2018-2022

Broeikasgasinventaris 2015
Mededeling aan de de Vlaamse Regering

Voortgangsrapport van Vlaamse mitigatieplan 2013-2020 met
Broeikasgasinventaris 2015


Bedrijfsinformatie


Delen

url van deze pagina: hier