Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse bij het INR

15:01 17/02/2017


Bron: 


Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed om een nieuw lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) te benoemen.

De heer Emmanuel Dhyne, economist bij de Nationale Bank van België, wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, ter vervanging van mevrouw Carine Swartenbroekx, wiens mandaat hij zal beëindigen, met ingang van 1 november 2016.

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.


Publicatiedatum: 


vri, 17/02/2017 - 14:53