Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake economie - Tweede lezing

15:00 17/02/2017


Bron: 


Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake economie.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, strekt ertoe bepaalde wijzigingen aan te brengen aan meerdere boeken van het Wetboek van economisch recht evenals aan verschillende wetten van economische aard.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:een verplichte kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument in geval van aanvraag voor hypothecair krediet

het invoeren van specifieke regels betreffende de mededeling van vertrouwelijke informatie waarvan de controleurs van de FOD Economie kennis krijgen

de bestraffing van inbreuken op de Europese verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen

de afstemming van de wetgeving op de Europese verordening over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten

betere mogelijkheden om de inschrijving van niet-actieve bemiddelaars inzake verzekeringen en bank- en investeringsdiensten te schrappen

een versoepeling van de inschrijvingsregels voor bemiddelaars inzake verzekeringen en herverzekeringen en inzake hypothecair krediet, op het vlak van de vereiste van afwezigheid van een vroeger faillissement
Het voorontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 


Publicatiedatum: 


vri, 17/02/2017 - 14:53